Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Kulturhistoriske registreringene med feltundersøkelser knyttet til detaljregulering for E39 Harestadkrysset i Randaberg kommune, vil starte onsdag 12. mars.

Oppstartstidspunktet er imidlertid væravhengig, da det normalt kun graves så lenge bakken er snø- og frostfri, og er derfor avhengig av at vi får startet sesongen som planlagt i uke 11.

Undersøkelsen vil bestå av:

Maskinell søkesjakting i områder med dyrka mark

Dette innebærer at vi legger 3-4 m brede sjakter med maskin, med ca. 12 m mellomrom, over hele området som innebefattes av anleggsområdet. Avstanden mellom sjaktene kan imidlertid variere noe etter størrelse på planområdet, terrengforhold og lignende. Vi graver ned til fast bakke/undergrunn. Oftest vil dette si 30-40 cm, men i enkelte tilfeller er det behov for å gå dypere, ved f. eks. påfylte masser, eldre dyrkingsjord under dagens matjord, eller der det er potensiale for flyvesandslokaliteter fra steinalderen. Sjaktene vil bli lagt igjen når undersøkelsen er ferdig.

Prøvestikking

Ved prøvestikking graver vi 50x50 cm hull ned i bakken, så dypt vi kommer. Massen blir såldet, for å lete etter steinalderartefakter. Prøvestikkene blir så fylt igjen.

Overflateregistrering

Søk etter synlige kulturminner på markoverflaten, både automatisk freda (forhistoriske) og nyere tids kulturminner.

Aktuelt for fylke(r): Rogaland