Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

I samsvar med § 12.8 i plan- og bygningsloven melder Statens vegvesen at det nå blir satt i gang arbeid med plan 201600, detaljregulering av fylkesveg 410 Grødemveien (fv. 479 Ryggveien–fv. 478 Torvmyrveien).

Planarbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med Randaberg kommune. Det er ikke krav om konsekvensutredning i tilknytning til planarbeidet.

Formålet med reguleringsarbeidet å etablere gang- og sykkelveg langs Grødemveien mellom Ryggeveien og Torvmyrveien, samt koblinger til tilstøtende gang- og sykkelvegnett. Ruste opp Grødemveien og utbedre krysset mellom Torvmyrveien og Grødemveien, samt vurdere behov for buss-sluse på strekningen. Vurder behov for planskilt kryssing for gående og syklende ved Torvmyrveien, og vurdere behov for fe-underganger.

Merknader

Planvarslingen er også tilgjengelig på nettsidene til Randaberg kommune. Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 31. mars 2016 sendes til:

  • eller
  • Statens vegvesen, Askedalen 4, 6863 Leikanger

Berørte parter vil få tilsendt særskilt varslingsbrev.

Informasjonsmøte

Det vil avholdt et informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet ved kommunestyresalen hos Randaberg kommune, Randabergveien 370, torsdag 3. mars 2016 kl. 18.00–19.00.

Kontakt

Har du spørsmål, kan du også kontakte Laila Løkken Christensen-Dreyer, 976 28 370 eller på email:

Fylkesveg 410 Grødemveien
Planområdet
Aktuelt for fylke(r): Rogaland