Artikkelen er fra 2013, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har tidligere varslet oppstart av arbeid med offentlig reguleringsplan i medhold av Plan- og bygningsloven hjemmel i § 12-1, § 12-8 og 12-9 for E39 Harestadkrysset. Statens vegvesen varsler nå at plangrensen utvides litt i vest, for å legge til rette for en avkjørsel til framtidige utbyggingsområder, i rundkjøringen vest for E39 ved Torvmyrveien.

Krysset på E39 i Harestad ligger rett sør for tunnelportalen til Rogfast, og vil koble E39 i Rogfast til lokalvegnettet på Harestad. Harestadkrysset er en del av E39 Smiene-Harestad. Grunnlaget for reguleringsplanarbeidet er den nylig vedtatte kommunedelplanen for E39 Smiene–Harestad, alternativ 1A, med konsekvensutredning. Gjennom etablering av en god og effektiv kryssløsning skal reguleringsplanen videreføre E39 med stamvegstandard gjennomkrysset, forbedre forholdene for gang- og sykkeltrafikken i influensområdet, forbedre forholdene for kollektivtrafikk og bedre adkomsten til bolig-, industri- og næringsområdene.
 
Arealbehovet for tiltaket vil bli fastlagt i reguleringsplanen. Godkjent reguleringsplan er det formelle grunnlaget som gir rettigheter for å gjennomføre planen og til kjøp av grunn for tiltaket. Tiltakshaver er Statens vegvesen.

Reguleringsformålet i planen blir i hovedsak offentlig samferdselsanlegg (pbl § 12-5). Det kan også være aktuelt å benytte andre formål der det er nødvendig for å gjennomføre reguleringsplanen. På vedlagte kartskisse er varslingsgrensen vist med stiplet strek. Tiltaket kan medføre innløsing av noen eiendommer/riving av bygninger. Det er foreløpig ikke klart hvilke eiendommer det gjelder. Dette vil komme fram i det videre planarbeidet.

Merknader og spørsmål

De som har merknader, spørsmål, opplysninger eller innspill i tilknytning til det varslede planarbeidet kan sende disse til Statens vegvesen, Askedalen 4, 6863 Leikanger eller til , innen 2. desember 2013.

Kontaktperson i planarbeidet er Laila Løkken Christensen-Dreyer, tlf: 51 91 14 31/ 976 28 370, e-post:

Det blir ytterligere anledning til å uttale seg senere til planforslaget når dette legges ut til offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i kommuneplanutvalget (KPU). Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i kommuneplanutvalget (KPU) og i kommunestyret (KST).

Kart som vider utvidet plangrense
Utvidet planområde. Kart: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Rogaland