Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har tidligere varslet oppstart av arbeid med offentlig reguleringsplan i medhold av Plan- og bygningsloven hjemmel i § 12-1, § 12-8 og 12-9 for E39 Harestadkrysset, samt varslet utvidelse av plangrensen 18.10.2013. Statens vegvesen må nå varsle en ny utvidelse av plangrensen.

Plangrensen må utvides for å sikre tilstrekkelige adkomster til gårdsbruk som får sine adkomster avskåret av tiltaket. Det må ytterligere sikres tilstrekkelige arealer for midlertidig omlegging av trafikken under bygging og anlegg, samt arealer til midlertidig rigg- og massedeponi og for å kunne etablere nødvendig flomsikring sør i planområdet ved E39, for å unngå at overvann flommer ned på E39 og ned i Rogfast-tunnelen fra omkringliggende arealer ved ekstremvær.

Krysset på E39 i Harestad ligger rett sør for tunnelportalen til Rogfast, og vil koble E39 i Rogfast til lokalvegnettet på Harestad. Harestadkrysset er en del av E39 Smiene–Harestad. Grunnlaget for reguleringsplanarbeidet er den nylig vedtatte kommunedelplanen for E39 Smiene–Harestad , alternativ 1A, med konsekvensutredning. Gjennom etablering av en god og effektiv kryssløsning skal reguleringsplanen videreføre E39 med stamvegstandard gjennomkrysset, forbedre forholdene for gang- og sykkeltrafikken i influensområdet, forbedre forholdene for kollektivtrafikk og bedre adkomsten til bolig-, industri- og næringsområdene.
 
Arealbehovet for tiltaket vil bli fastlagt i reguleringsplanen. Godkjent reguleringsplan er det formelle grunnlaget som gir rettigheter for å gjennomføre planen og til kjøp av grunn for tiltaket. Tiltakshaver er Statens vegvesen.

Reguleringsformålet i planen blir i hovedsak offentlig samferdselsanlegg (pbl § 12-5). Det kan også være aktuelt å benytte andre formål der det er nødvendig for å gjennomføre reguleringsplanen. På vedlagte kartskisse er varslingsgrensen vist med blå stiplet strek. Tidligere varslingsgrense er vist med rød stiplet strek.

Tiltaket kan medføre innløsing av noen eiendommer/riving av bygninger. Det er foreløpig ikke klart hvilke eiendommer det gjelder. Dette vil komme fram i det videre planarbeidet.

Merknader og spørsmål

De som har merknader, spørsmål, opplysninger eller innspill i tilknytning til det varslede planarbeidet kan sende disse til Statens vegvesen, Askedalen 4, 6863 Leikanger eller til , innen 23. april 2014 .

Kontaktperson i planarbeidet er Laila Løkken Christensen-Dreyer, tlf: 51 91 14 31/ 976 28 370, e-post:

Det blir ytterligere anledning til å uttale seg senere til planforslaget når dette legges ut til offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i kommuneplanutvalget (KPU). Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i kommuneplanutvalget (KPU) og i kommunestyret (KST).

Blå stiplet linje viser ny plangrense.
Utvidet planområde mars 2014. Ny varslingsgrense er vist med blå stiplet strek. Tidligere varslingsgrense er vist med rød stiplet strek. Kart: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Rogaland