Prosjektet skal opne for trafikk i 2022. Dagens køyretid utanom høgtrafikk-periodane er på om lag 35 minutt. Ny veg gir ei redusert reisetid på om lag 17
minutt.

Siste nytt:

Utbygginga startar ved Svegatjørn i Os og fortset til Rådalen i Bergen. Prosjektet omfattar også ny fylkesveg frå kryss i Endelausmarka til Åsenvegen.

Slik blir nyevegen - Informasjonsfilm om E39 Svegatjørn – Rådal frå august 2015. Video: Baezeni for Statens vegvesen 2015..

Vegen blir bygd som fire felts motorveg. Tunnellengda blir på tilsaman 14,7 km - av total veglengde på 17,7 km. Den lengste tunnelen er den 9,2 km lange Lyshorntunnelen mellom Endalausmarka og Rådal.

Skogafjellstunnelen på 1,5 km ligg lengst sør på veganlegget, mellom Svegatjørn og Endalausmarka. I Endalausmarka er det bygd ein ny fylkesvegarm på 1,1 km som knyt E39 til Lyseklostervegen og nye næringsområde. Dagsona gjennom Endalausmarka blir på 1,1 km, og ender opp i Lyshorntunnelen i nordenden av marka.

Lyshorntunnelen kjem i nord ut i Rådal, med ei kort dagsone og kryssområde på 200 meters lengde. Vidare nordover går E39 gjennom den 2,2 km lange Råtunnelen. Denne tunnelen kjem i fjellet vest for dagens vegsystem forbi Rådal og Laguneparken. Ny vegline held fram til dagens rv. 580 sør for Troldhaugtunnelen.

Dagens rv. 580 blir også lagt i tunnel mellom Sørås og Skeievatn, med nytt kryssområde på Flyplassvegen ved Skeievatn.
Det blir bygd toplanskryss – kryss i to høgder - i alle dagsonene mellom Svegatjørn og Rådal.

E39 Svegatjørn-Rådal

Vei:
E39
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Bergen, Bjørnafjorden
Fylker:
Vestland
Lengde:
16 250 meter ny E39
Omfang:
Totalt 18 000 meter hovudveg, 1 300 meter ny fylkesveg med gang- og sykkelveg.
Finansiering:
Bompenger, Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019
Totalkostnad:
9 685 mill. 2021-kroner, jamfør Prop 1 S 2021-2022.
Oppstart:
2015
Antatt åpnet:
2022

Området. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Hamrevegen 250, 5243 Fana e-post:

Kontakter

Kelly Nesheim Iversen

Prosjektleder
Telefon:
94805580
E-post:

Sverre Ottesen

Assisterende prosjektleiar
Telefon:
469 15 177
E-post:

Kari Bremnes

Byggjeleiar Svegatjørn–Fanavegen
Telefon:
469 15 177
E-post:

Terje Gundersen

Byggjeleiar elektro
Telefon:
469 15 177
E-post:

Espen Martinsen

Byggjeleiar Rådal - Nordås - Flyplassvegen
Telefon:
469 15 177
E-post:

Solveig Randi Sløveren

Nabokontakt
Telefon:
469 15 177
E-post:

Sunniva Louise Seterås

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90644299
E-post:

Sist oppdatert: