Statens vegvesen har lagt opp til at det skal tas hensyn til forholdene rundt beboerne under sprengningsarbeidet. Sprengningene skal skje med reduserte salvestørrelser, slik at rystelsene er tilpasset hus og grunnforholdene i det aktuelle området. Med redusert salvestørrelse forstås her den mengde sprengstoff som blir brukt ved hver sprengning.

For å kunne holde kontroll på at sprengningssalvene ligger under det rystelsesnivået som er satt, er det satt ut rystelsesmålere i området. Disse har automatisk registrering og avlesing og vil bli flyttet litt rundt etter framdrift på arbeidet. Ved å bruke disse registreringene fortløpende vil det være med på å minske risikoen for skader på hus og bygningsmasse.

Fra naturens side er mennesket utrustet med stor følsomhet for vibrasjoner. Vi kan merke rystelser som er flere hundre ganger svakere enn grenseverdiene. Derfor kan sprengningene oppleves som kraftige og ubehagelige uten at det er fare for skader.

Nedenfor er de mest karakteristiske lydene som kan opptre i forbindelse med tunnelbygging forklart. Vanligvis vil ca. 20 meter fjell mellom tunnelen og bygningen være nok til at bare vibrasjonene fra sprengingen merkes.

LydVarighetArbeidsoperasjon
«Knatring» Varer i 5–6 sekunder. Ujevn frekvens. Sprenging
«Hamring» 2–4 støt pr. sekund. Varer i ca. 30–60 minutter. Rensk (gravemaskin med hydraulisk hammer).
«During»Svak, jevn summelyd som kommer og går i 1–3 timer.Boring for sprenging, injeksjon eller installering av bolter.

For mange er sprengningsarbeidet en ny og uvant opplevelse. Når det sprenges i fjellet vil beboere i nærområdet føle at huset rister litt. Dette vil nok noen oppleve som dramatisk. Det er en naturlig reaksjon at vi føler at huset vibrerer skikkelig kraftig selv om vibrasjonene er mye mindre enn hva huset tåler. Bevegelsene er i virkeligheten ganske små.

Sannsynligheten for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er liten. Ved sprengning skjer det en eksplosjon (detonasjon) som forårsaker et kraftig smell. Eksplosjonen av sprengstoffer utvikler store mengder gass som sender en trykkbølge gjennom luften. Trykkbølgen kan få vinduer og lette konstruksjoner til å vibrere. Belastningen er i de fleste tilfeller mindre enn ved kraftige vindkast.

Skal ha kontroll på rystelsene

For å hindre skader på grunn av rystelser, blir det utarbeidet grenseverdier for hvor store rystelser som kan tillates på den enkelte bygning. Dette er regulert i en Norsk Standard og entreprenøren som utfører sprengningsarbeidene skal utføre sprengningsarbeidet slik at vi holder oss innenfor grenseverdiene.

Mykt underlag

Selv om rystelsene er små kan løse gjenstander som er plassert i hyller flytte seg litt utover mot kanten hver gang det sprenges. I verste fall kan de til slutt falle ned og bli ødelagt. Spesielt vil gjenstander som er plassert på glasshyller være utsatt for dette. Et godt råd er å ta en jevnlig kontroll av gjenstander som du bryr deg om og som du ikke ønsker skal bli skadet. Et godt tips er også å plassere gjenstander på et mykt underlag. Da er det større sjanse for å unngå at gjenstander faller ned eller at de blir ødelagt ved berøring.

Arbeid som høres

Når det arbeides med tunnelen pågår det boring og sprengning som gir høy lyd fra seg. Dette arbeidet høres godt av beboere i nærområdet. I tillegg utføres det boring for fjellbolter og meisling (pigging) av fjell. Det vil også være en del anleggstrafikk ut og inn av tunnelene. Dette er aktiviteter som beboere vil oppleve som støy. Etter kl. 22 vil det imidlertid ikke pågå støyende aktiviteter som beboere vil oppleve som plagsomme. Statens vegvesen vil i samarbeid med entreprenør til enhver tid arbeide med å begrense støyende arbeid så mye som mulig.

Støyende arbeid i dagsonen kan bare skje mellom kl. 07 og 19 mandag til fredag, og mellom kl. 08 til 18 på lørdager. I tunnelene skal det ikke være støyende arbeid mellom kl. 22 og 07 når man er mindre enn 500 meter fra bebyggelse. Men støyen skal uansett være innenfor krav i støyforskriften T-1442.

I Endalausmarka er det ikke satt samme krav til restriksjoner som vi har for dagsonene på f.eks. Hamre og Svegatjørn. Kravet vi har i Endalausmarka er at vi må forholde oss til støyforskriften T-1442. Denne sier at støyende arbeider skal være innenfor 60 dB mellom klokken 07–19, innenfor 55 dB på kveldstid mellom 19–23 og 45 dB nattestid mellom 23–07.

I Hordnesskogen tillates boring, pigging, sprengning, knusing, opplasting, tipping og omlasting av steinmasser utført i tidsrommet 07–22 mandag til fredag og 08–18 lørdag.

 

Under tunneldrivingen vil de som bor over tunneltraséen merke støy og rystelser fra sprengningene i tunnelen. (Illustrasjon: Arild W. Solerød)
Under tunneldrivingen vil de som bor over tunneltraséen merke støy og rystelser fra sprengningene i tunnelen. (Illustrasjon: Arild W. Solerød) Foto: Arild W. Solerød

Naboinformasjon