Dagens kjøremønster med lysregulering og ett kjørefelt i Nordåsvegen vil fortsette utover våren og sommeren.

I forbindelse med ny E39 Svegatjørn – Rådal har det siden april i fjor pågått omfattende arbeider i Nordåsvegen fra rundkjøringen ved Søråsbrua og til krysset ned mot Nordåsdalen.

Arbeidene har vist seg å være mer omfattende enn først antatt. Det ligger mye infrastruktur i grunnen, og utfordrende grunnforhold har ført til forlenget byggetid, forteller byggeleder Espen Martinsen.

 — Strekningen forbi Bohus er forventet ferdigstilt i løpet av mai. Etter dette skal det også utføres arbeider på vestsiden av Nordåsvegen. Kjøremønster med lysregulering vil vedvare til arbeidet på vestsiden av vegen er ferdigstilt.

Lysregulering i Nordåsvegen ved Bohus.
Lysregulering i Nordåsvegen ved Bohus. Foto: Espen Martinsen

Trafikanter må fortsatt påregne ventetid ved lysreguleringen og noe lengre reisetid på strekningen. Gående og syklister kan fortsatt ferdes på strekningen. Fremkommelighet til kollektivtransport blir prioritert ved manuell dirigering.

I forbindelse med E39 Svegatjørn-Rådal  reetablerer og oppgraderer Statens vegvesen Nordåsvegen. Oppgraderingen vil gi bedre forhold for myke trafikanter, blant annet etableres fortau langs hele østsiden av Nordåsvegen. I tillegg reetableres tre busslommer.

Aktuelt for fylke(r): Bergen