Informasjonsmøte

— I samband med høyring av kommunedelplan og tilhøyrande konsekvensutgreiing for ny E39 mellom Volda sentrum og Furene vert det arrangert ope informasjonsmøte.

Kommunedelplan E39 Volda-Furene til offentleg ettersyn

— I medhald av plan- og bygningslova § 11-5, jf. § 11-14, og i samsvar med vedtak i Volda Formannskap i sak 18/12 den 6. februar 2012, vert kommunedelplan for E-39 Volda-Furene med tilgrensande arealformål på Rotset/Myrane og i Fureneområdet, lagt ut til offentleg ettersyn i tida 26. mai til 14. juli 2012.

Statens vegvesen har klar anbefaling for ny E39 Volda–Furene

— Statens vegvesen anbefaler at ny trase for E39 Volda–Furene følger det såkalte A4-alternativet. Alternativet starter rett sør for Sjukehuskrysset i Volda og går langs dagens veg fram til krysset og videre rett fram i tunnel til Furene. Det anbefalte utbyggingsalternativet får en total veglengde på 4 325 meter og er kostnadsregnet til +/- 25 % 471 millioner 2010-kroner.

Planprogrammet for kommunedelplan E39 Volda-Furene er no fastsett

— Planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E39 mellom Volda sentrum og Furene er no fastsett. Dette legg fastset rammene for det vidare planarbeidet, mellom anna alternative trasèar og tema som skal utgreiast. Det er Statens vegvesen si oppgåve å følgje opp planprogrammet.

E39 Volda-Furene, oppstart av kommunedelplan og høyring

— I samsvar med plan- og bygningslova §§ 11-12 og 11-13 kunngjer Statens vegvesen oppstart av arbeid med kommunedelplan for ny E39 frå Volda sentrum til Furene. Forslag til planprogram for konsekvensutgreiing vert samtidig lagt ut til offentleg ettersyn.