Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

I medhald av plan- og bygningslova § 11-5, jf. § 11-14, og i samsvar med vedtak i Volda Formannskap i sak 132/14 den 24.06.2014, vert kommunedelplan for E39 Volda-Furene med tilgrensande arealformål på Rotset/Myrane og i Fureneområdet, lagt ut til offentleg ettersyn i tida 5.07. til 4.09.2014.

Planforslaget består av Planomtale med føresegner, plankart  og konsekvensutgreiing gjennomført i samsvar med  reglane i  plan og bygningslova § 4-2 og tilhøyrande forskrifter.
Planen inneheld ut over sjølve vegløysinga for E39, framlegg til arealbruk for tilgrensande areal i Sentrumsområdet og i Furene, areal som i kommunedelplan Volda sentrum/Furene og Vikebygda godkjent 18.06.2009 var bandlagt i påvente av ny kommunedelplan.

Planframlegget vert lagt ut til offentleg ettersyn

  • som vedlegg til denne siden, sjå under "Last ned"
  • på Servicekontoret, og
  • på Volda kommune si heimeside www.volda.kommune.no, og

Merknader skal vere skriftlege og sendast til

  • Volda kommune, Postmottak, Stormyra 2, 6100 Volda, eller
  • ved e-post
    innan 4. september 2014.

Spørsmål til plan kan rettast til:

  • Volda kommune Utvikling – planseksjonen, telef. 70058717/91151347,  eller
  • Statens vegvesen Region midt, telefon 02030 -
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal