Artikkelen er fra 2011, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen anbefaler at ny trase for E39 Volda–Furene følger det såkalte A4-alternativet. Alternativet starter rett sør for Sjukehuskrysset i Volda og går langs dagens veg fram til krysset og videre rett fram i tunnel til Furene. Det anbefalte utbyggingsalternativet får en total veglengde på 4 325 meter og er kostnadsregnet til +/- 25 % 471 millioner 2010-kroner.

Det er utredet til sammen 6 alternativ for ny E39 Volda–Furene. På grunn av kortest veglengde og kortest tunnel, og med bakgrunn i prissatte konsekvenser, kommer anbefalt alternativ (A4) best ut med lavest investeringsnivå. For ikke-prissatte konsekvenser er også A4 vurdert som et av de beste alternativene på grunn av mindre inngrep i nærområdet, dyrka mark, naturmiljø og kulturmiljø/landskap.

Det anbefalte alternativet vil få 80 km fartsgrense på hele strekninga med unntak av redusert hastighet i samband med kryssløsninger.

En utbygging av E39 på strekningen Volda–Furene vil bidra at en oppnår flere lokale, regionale og nasjonale mål:

  • Avklare arealbruken i sentrum
  • Avlaste dagens veg, og da særlig å redusere tungtrafikken gjennom sentrum
  • Redusere miljøulemper for naboer til E39 og sentrumsområdet i Volda
  • Binde sammen vegprosjekter som gir endret trafikkmønster: Rv. 653 Eiksundsambandet og E39 Kvivsvegen
  • Inngå i den langsiktige utbedringa av E39, nord-sør, som binder sammen byene langs kysten
  • Redusere reisetiden
  • Bedre forutsigbarhet, særlig for langdistansetransporter
  • Redusere tallet på ulykker og ulykkeskostnadene totalt på trafikk mellom Volda og Furene
  • Sikre hjortetrekket i Furene med viktige tilføringsområder og overgang over E39 for å unngå ulykker med skader både på materiell, dyr og mennesker

Kommunedelplan med valgt alternativ blir sendt over til kommunen før jul. Kommunen avgjør da om planen blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal