Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§3-7 og 12-10 har Statens vegvesen, i samarbeid med Alta kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for rv. 93 parsell Kløfta. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for rv. 93, gjennom ny tunnel for å unngå rasutsatt del av strekningen.

Planlagt tunnel vil erstatte dagens veg som er rasutsatt og delvis har dårlig standard. Tunnelen er ca. 4,2 km lang. Planforslaget omfatter også tilførselsveger til tunnelen og ny bru over Eibyelva. Konsekvensutredningen omfatter vurderinger av fagtemaene landskapsbilde og naturmiljø.

Plandokumentene

Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 23. mars – 12. mai 2016, og vil være tilgjengelig på følgende steder:

  • Statens vegvesen, Region nord, trafikkstasjon Alta,
  • Alta kommune, Rådhuset, Alta og 
  • nettsiden til Alta kommune

Merknader

Merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 12. mai 2016 til:

  • Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 eller,
  • firmapost-nord@vegvesen.no med kopi til postmottak@alta.kommune.no eller Alta kommune, Postboks 1403 9506 Alta 

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved Svein Bjørgo Larsen, tlf. 90942136 e-post: svein.larsen@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark