Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen vil i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 4-1, og i samarbeid med Alta kommune, starte regulering av rv. 93 Kløfta. Reguleringen vil også omfatte område for deponering av overskuddsmasser fra veganlegget.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ombygging av rv. 93 for å eliminere en rasfarlig strekning og gjennom det få en mere trafikksikker veg. Det skal bygges tunnel på strekningen.
De planlagte tiltakene kan ha vesentlige virkninger for samfunn og miljø. Kommunen har derfor avgjort at reguleringsplanen skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning. Det er derfor utarbeidet forslag til planprogram som grunnlag for videre planlegging.

Planprogrammet

Planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 28. januar 2015–12. mars 2015 på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
  • Alta kommune, rådhuset, Alta
  • www.alta.kommune.no
  • Statens vegvesen Region nord, Alta

Merknader

Eventuelle merknader og innspill til varsel om oppstart av regulering og til planprogram må være skriftlige og sendes innen 12. mars 2015 til:

  • Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller 
  • e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

Spørsmål kan rettes til

Statens vegvesen Region nord v/ Svein Bjørgo Larsen, tlf. 75 55 29 41 eller e-post: svein.larsen@vegvesen.no

E6 Alta vest
Planområdet
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark