Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Forslag til reguleringsplan for gang og sykkelveg ute til høring og offentlig ettersyn.

Ny gang og sykkelveg langs E6 på strekningen mellom Driva og Hevle i Oppdal kommune er under planlegging. Vegen blir lagt på østsida av E6 og skal krysse planfritt ved Driva og ved Hevle. Vegen avsluttes ved Hevle der den blir koblet inn på eksisterende gang- og sykkelveg. Ved Driva skal eksisterende gangfelt på brua brukes for deretter å krysse under E6 over til vestsida og over den gamle samvirkelagstomta. Vegen planlegges med standard bredde og grøftebredde på hele strekningen. Sideterreng, sidevegssystem og nødvendig anleggsbelte blir også regulert.

Planforslaget blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden fra 5. mai-15. juni 2015.

Forslaget vil være tilgjengelig som papirversjon i Statens vegvesens resepsjon i Statens hus, Trondheim, og på/i Rådhuset i/på Oppdal. Det blir også lagt ut via internettsidene til vegvesenet og på Oppdal kommune sine hjemmesider.

Merknader sendes skriftlig innen fristen til:

Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde eller til 

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag