Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Oppdal kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs E6 fra Driva til Hevle, og ber om innspill til arbeidet.

Formålet med planen er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerhet for gående og syklende på strekningen.
Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 1. mai 2014.
Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader sendes skriftlig innen 1. mai 2014 til

  • Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde eller
  • som epost 

Informasjonsmøte

Det holdes også et informasjonsmøte på Drivdalen skole torsdag 10. april kl. 19:00, hvor interessert kan møte opp
for en prat om planarbeidet.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag