Av de 10 tilbyderne i konkurransen om bygging av skredsikringstiltaket for E6 Drivdalen, så ble det Lesja Bulldozerlag AS som fikk oppdraget.

Arbeidet med å bygge fangvollen starter i høst.

Bilde fra området fangvollen skal bygges, den blir cirka 240 meter lang. Foto: Ole-Andre Helgaas/Statens vegvesen.
Her er området fangvollen skal bygges, den blir cirka 240 meter lang. Foto: Ole-Andre Helgaas/Statens vegvesen.

Dette skal gjøres

– Det skal etableres en fangvoll på østsiden av E6 ved Vårstigen rasteplass i Drivdalen. Prosjektet omfatter graving og masseflytting. Bakgrunnen for prosjektet er et større steinsprang som gikk i området høsten 2021. Da endte flere store blokker på vegen, sier byggeleder Sondre Berger i Statens vegvesen.

I etterkant av stenspranget høsten 2021 ble det gjort en geologisk vurdering av strekningen, hvor det ble registrert et løst parti i berget rett overfor Vårstigen. Anbefalingen fra geolog var å etablere en skredsikringsvoll, og at dette tiltaket burde prioriteres først, forteller Berger.

– En fangvoll vil også være mindre fremmed i terrenget enn et fanggjerde eller andre former for skredsikring. Vollen skal også gjennomgå revegetering, slik at det etableres ny vegetasjon hvor topplaget fra området gjenbrukes. 

Sikkerheten må ivaretas

Det er flere steder i Drivdalen det har kommet skred og steinsprang gjennom årene. På en strekning på cirka 17 kilometer mellom Vårstigen og Klevan er det registrert over 60 skred og steinsprang de siste 20 årene.

– Nå får vi tatt området ved rasteplassen, og det er etterlengtet. Det vil bli lagt stor vekt på sikkerhet i gjennomføringen av dette tiltaket, både for trafikantene og de som skal utføre arbeidet, sier Berger.
I forbindelse med arbeid i rasfarlig område er det anskaffet InSAR-overvåkning. Denne teknologien skal gi et forvarsel før større skred oppstår, og leveres av Skred AS.

Disse leverte tilbud

Statens vegvesen Drift og vedlikehold mottok tilbud fra følgende entreprenører:

Tilbyder

Kroner

Lesja Bulldozerlag AS

4 962 000,00

Stian Brenden AS

5 300 000,00

Oppdal Maskinkompani AS

6 012 683,00

Erling Rolstad AS

6 873 275,00

AHSCO ENTREPRENØR AS

7 203 745,00

Åge Haverstad AS

7 261 519,80

Anlegg og Entreprenørservice AOES AS

7 557 088,88

Winsnes Maskin & Transport AS

7 793 309,00

X Anlegg AS

8 845 390,00

Austad Maskinstasjon AS

10 413 050,00


Lesja Bulldozerlag er valgt på bakgrunn av laveste tilbudssum, som er tildelingskriteriet i denne konkurransen. Tilbudene er kontrollert og meddelt tilbyderne, nå gjenstår karensperioden før kontrakten kan signeres.

Skal lyse ut bergsikringskontrakt

I løpet av uværet Hans var det utgliding av den ene kjørebanen ved Granmo Camping, ved Vårstigen sør kom det et jordskred som gikk over begge kjørefelt og ved Vårstigen to kilometer lengre nord kom det et jord- og steinskred fra terrenget over bergskjæringa.

– Det jobbes i tillegg med å lyse ut en bergsikringskontrakt som også vil omfatte E6 Drivdalen. Gjennom den kontrakten kan vi gjøre ytterligere tiltak på strekningen i tillegg til fangvollen som skal bygges i høst, sier seksjonssjef Anni Kari Pedersen.

E6 Drivdalen er et spesielt område og en spesiell strekning, understreker Pedersen.

– Når det skal bygges i en nasjonalpark, må Statens vegvesen må ha dispensasjon for alle tiltak som gjøres. Kravene er naturligvis strenge. For eksempel må massene stamme fra nasjonalparkens område og må være fri for fremmede arter, og det blir strenge krav for anleggsdriften.

Styrken er at området er godt kartlagt gjennom en egen naturfarevurdering, og det er gjort omfattende registreringer via drone.

– Vi vil komme tilbake med mer informasjon om oppstartsdato, anleggsgjennomføring og trafikkavvikling når vi har gjennomført samhandling med valgt entreprenør, avslutter Berger.

Faktainformasjon om arbeidene med fangvoll

  • Prosjektet er en utførelsesentreprise (NS 8406 under EØS-terskel)
  • Målet er å bidra til å sikre E6 som transportåre mellom Midt- og Sør-Norge, samt rasteplassens brukere.
  • E6 Har på denne strekningen en fartsgrense på 80 km/t og en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på cirka 2300 kjøretøy.
  • Anleggsområdet ligger i Dovrefjell nasjonalpark
  • Fangvollen vil bestå av ca. 11 500 m3 masser, både stedlige og tilkjørte
  • Målet for prosjektet er ferdigstillelse i desember 2023

Tidligere pressemelding

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag