Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen tar med seg tre entreprenører videre i konkurransen om å bygge ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv.

Det var sju tilbydere som hadde meldt seg til å prosjektere og bygge den nye E6-strekningen i Grong kommune i Trøndelag. Konkurransen gjennomføres som en totalentreprise med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering. Prekvalifiseringen, hvor Vegvesenet vurderer firmaenes kvalifikasjoner og egnethet, er nå avsluttet.

Vegvesenet tar med seg følgende firma til den neste fasen:

  • Bertelsen & Garpestad AS, med konsulentselskapet AFRY som støtte for planlegging og prosjektering.
  • Tore Løkke AS, som har med seg konsulentselskapet Multiconsult samt entreprenør Veidekke Entreprenør som støtteleverandører.
  • Letnes Entreprenør AS, som har med seg konsulentselskapet Sweco og entreprenørfirmaet Austad Maskinstasjon som støtteleverandører.

Ser frem til å starte dialogfasen

Prosjektleder Harald Johnsen i Statens vegvesen sier at det blir en spennende tid framover.

- Vi ser med store forventninger frem til den neste fasen i prosjektet E6 Fjerdingen-Grøndalselv. I den konkurransepregede dialogen skal vi vurdere flere innspill til mulige nye veglinjer enn den som er vedtatt gjennom dagens reguleringsplan. Dette blir en lukket prosess der vi har dialog med de tre leverandørgruppene, Grong kommune og andre fagmyndigheter om løsningsforslagene. Hensikten med konkurransepreget dialog er å løse eventuelle utfordringer som måtte dukke opp, og i fellesskap komme frem til den best mulige veglinjen – som også vil være den mest kostnadseffektive for prosjektet, sier Johnsen.

Denne fasen vil trolig pågå til nærmere jul. De tre entreprenørene vil da bli invitert til å gi et endelig tilbud på sine løsningsvalg. Kontraktsinngåelse med en av entreprenørene blir trolig rundt påske i 2021.

Ønsker å dra nytte av entreprenørenes kompetanse og erfaring

Det er allerede vedtatt en reguleringsplan for prosjektet der den nye vegen hovedsakelig går langs dagens trasé. For å sikre at planen er så god som mulig, både med tanke på kvalitet og kostnadseffektivitet, ønsker Statens vegvesen å involvere entreprenørene i denne prosessen med å vurdere justeringer av traseen.

- Optimaliseringen av prosjektet starter nå i dialogfasen før vi inngår kontrakt og fortsetter gjennom hele byggetiden. Denne måten å utvikle prosjektet på gir oss mulighet til å dra nytte av entreprenørenes kompetanse og erfaring slik at vi kan ta de valgene som vil være mest gunstige for prosjektet, sier Johnsen.

Det er satt av om lag ett år til reguleringsplanlegging av ny E6 mellom Fjerdingen og Grøndalselv. På grunn av dette er det forventet at byggestart tidligst vil skje våren 2022. Dersom dagens reguleringsplan blir vurdert til å være den beste og mest gjennomførbare løsningen, kan det bli byggestart allerede i 2021.

  • I forbindelse med anbudskonkurransen er det utarbeidet et mulighetsnotat med alternative linjer for ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv. Dette kan lastes ned nederst på denne siden, se under «Last ned».

Om prosjektet

Konkurransen er lyst ut som en totalentreprise, og kontrakten omfatter både planlegging med utarbeidelse av reguleringsplan, prosjektering og bygging av en ny tofelts veg.

Dagens E6 Fjerdingen-Grøndalselv oppfyller ikke kravene til vegbredde på europaveg. Den nye vegen skal oppgraderes til dagens standard for nasjonale hovedveger. Svinger skal utbedres og tofeltsvegen vil få en bredde på 9 meter.

Målsettingen med utbyggingen er å bedre framkommeligheten og trafikksikkheten på den ca. 11 km. lange strekningen.

Tilstøtende veg i begge ender av parsellen ble oppgradert på 1990-tallet, og etter utbedringen vil om lag 30 km. av E6 ha en sammenhengende lik standard.

Delparsellen E6 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veger er en del av strekningen mellom Fjerdingen og Grøndalselv. Byggingen av ny bru over Fjerdingelva og kulvert over Litlåa er lyst ut i en egen anbudskonkurranse.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag