Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Nå ønsker Vegvesenet å sette en fot i bakken og vurdere de ulike trasémulighetene i Levanger på nytt.

Dette innebærer at Vegvesenet trekker tilbake forslaget om kommunedelplan for Levanger kommune.

– Vi har sendt forslag til kommunedelplan og har hatt jevnlig dialog med kommunen de siste to årene, men vi ønsker nå å trekke tilbake det opprinnelige forslaget vårt til kommunedelplan for å gjennomføre flere utredninger i Levanger, sier prosjektleder Torstein Ryeng.

Et ønsket prosjekt i tråd med Nasjonal transportplan

Nye E6 Åsen-Mære i Trøndelag har som mål å knytte sammen trøndelagsbyene og forkorte reisetiden mellom Fauske og Trondheim. I forbindelse med arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) 2022 – 2033 ga Samferdselsdepartementet oppdrag til samferdselsetatene i brev datert 11. januar 2019. Hovedmålet med brevet var «Mer infrastruktur for pengene – effektiv ressursbruk».  Departementet peker i brevet blant annet på at det er viktig å både vurdere tiltak som øker nytten og tiltak som reduserer kostnadene, for å øke lønnsomheten av investeringene.

Ønsker å utrede spesielt én trase på nytt

– I arbeidet vårt med veiplanlegging innebærer dette at kommunene Steinkjer, Inderøy og Verdal får optimaliseringer innenfor rammen av kommunedelplanforslaget, sier Ryeng.

– I Levanger kommune har dette imidlertid blåst liv i en alternativ trasé på Skogn - forbi Holåsen og Høgberget uten tunneller, i tillegg til de to traséforslagene som ble lagt ut på høring. Denne alternative traseen har den ulempen at den kan beslaglegge mer dyrket mark, sier Ryeng. Ryeng forklarer at denne alternative traseen er den som kommer best ut med hensyn til investeringskostnader og prissatte konsekvenser, men at den bør utredes på nytt slik at den blir sammenlignbar med de andre traséalternativene og at nasjonale mål om å ivareta dyrket mark også blir ivaretatt.

– Vi mener det er nødvendig med en ny utredning, og har derfor informert Levanger kommune om at vi ønsker å trekke tilbake forslaget vårt til kommunedelplan som nå er til politisk behandling i kommunen, sier han.

Skal jobbe systematisk med kunnskapsgrunnlaget

– Det at vi trekker forslaget innebærer at vi må gjennomføre revisjon og ny offentlig høring og behandling av gjeldende planprogram, en prosess hvor vi legger opp til tett dialog og samarbeid med kommunen, sier Ryeng. I det reviderte planprogrammet skal alle aktuelle traséer legges ut på nytt til offentlig ettersyn.

– Vi ønsker å gjennomføre en grundig vurdering av kryssplasseringer og tilhørende sideanlegg, og vi vil synliggjøre forskjellen mellom alternativene når det gjelder arealbruk - spesielt jordvern. Vi har også oppdatert trafikkgrunnlaget på lokalvegnettet, og vil beskrive framtidig trafikk på lokale veier bedre, og da spesielt rundt Levanger sentrum, forklarer han.

"Kickstarter" oppstarten av et nytt planprogram

– Vi har som mål å «kickstarte» prosessen med å varsle oppstart med utvidet område der tre traséalternativer skal utredes på likt grunnlag. Det viktigste for oss er å jobbe grundig og systematisk med kunnskapsgrunnlaget slik at vi har de best mulige forutsetningene for å vurdere de ulike traseene og foreta en kunnskapsbasert anbefaling, forklarer Ryeng. Alternativ øst var også med i det forrige forslaget til planprogram, men ble forkastet i prosessen den gang.

Beslutningsgrunnlaget skal utformes i nært samarbeid med kommunen slik at Vegvesenet ivaretar lokal kunnskap og erfaringer. Beslutningen med hensyn til trasé besluttes politisk.

– Det er i alles interesse å så snart som mulig sikre gjennomføring av prosjektet i henhold til bevilgningstakten i NTP, det betyr at det haster for oss å komme i gang så snart som mulig.

Ryeng avslutter med å understreke at dette ikke betyr at prosessen må starte med helt blanke ark: 

– Vegvesenet ønsker å ta utgangspunkt dagens kunnskapsgrunnlag og utvikle det videre til nytt beslutningsgrunnlag, primært med tre alternative trasévalg. Kombinasjoner av alternativer kan bli aktuelt å vurdere. 

 

 

Oversiktsbilde, Levanger. ( Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag