Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen starter arbeidet med å lage reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak i tilknytning til E6 i Kirkenes sentrum. Arbeidet skjer i nært samarbeid med Sør-Varanger kommune og omfatter strekningen mellom Kirkenes Handelspark og E6-endepunktet ved Hurtigrutekaia.

Formålet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten langs E6 for myke trafikanter og å øke andelen som går, sykler eller bruker kollektivtransport.

Utfordringer og tiltak

Kirkenes sentrum preges av det skilles dårlig mellom biler og myke trafikanter. Gateparkering skaper utfordringer, og det er mange kryss og avkjøringer med dårlig sikt. Samtidig har mange barn skoleveg som krysser E6.

Aktuelle trafikksikkerhetstiltak kan være å utbedre eller bygge nye fortau, anlegge permanent gang- og sykkelveg fra Hurtigrutekaia til sentrum og endre kjøremønstre, for eksempel ved at noen gater kan bli enveiskjørte.

Handlingsprogram

I Statens vegvesens Handlingsprogram er det satt av 51 million kroner til trafikksikkerhetstiltak i Kirkenes sentrum i 2021-2022. Tiltakene er avhengig av at planen følges opp med konkrete bevilgninger.

Statens vegvesen og Sør-Varanger kommune tar sikte på at utkastet til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i 2020.

Frister og kontaktinformasjon

Statens vegvesen ber om synspunkt, innspill og andre relevante opplysninger innen 6. juni 2019.

Send innspillene skriftlig til Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø eller firmapost-nord@vegvesen.no 

Har du spørsmål kan du kontakte planleggingsleder Marit Helene Pedersen på tlf .913 102 32 eller e-post: marit.helene.pedersen@vegvesen.no.

Alle som blir direkte berørt av planene vil få informasjon i eget brev.

Sør-Varanger kommune har som ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredninger § 4 fjerde ledd vurdert at planarbeidet ikke utløser konsekvensutredningsplikt.

  

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Kirkenes sentrum skal tilrettelegges bedre for myke trafikanter. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark