Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

I henhold til plan- og bygningsloven§ 12-8 varsles det at Statens vegvesen starter opp arbeid med detaljreguleringsplan for bygging av innfartsparkering og kryssutbedring av Patterødkrysset.

Detaljreguleringen vil omfatte bygging av innfartsparkering, løsning for gående og syklende som skal bevege seg gjennom området, oppgradering av bussholdeplasser slik at de blir tilgjengelige for alle (universell utforming) og mindre tiltak for å redusere forsinkelser for trafikk gjennom kryssområdet. Det skal også bygges en løsning for tunnelvaskevann fra Mosseporten. Planavgrensning:

Planavgrensning E6 Patterødkrysset
Planavgrensning E6 Patterødkrysset

Planområdet er i gjeldende reguleringsplaner avsatt til veg, forretning/ kontor og industri. Tiltaket innebærer ingen utredningskrav etter forskrift om konsekvensutredninger.

Åpen kontordag

Det avholdes åpen kontordag hos Statens vegvesen i Moss 27. november 2018, fra kl. 15:00 til 17:00. Representanter fra Statens vegvesen og Moss kommune vil være tilstede for å svare på spørsmål og ta imot innspill og informasjon. Det er ikke fastsatt noe program, du kan dukke opp når det passer. Adressen er Skoggata 19, Moss.

Innspill

Innspill og merknader til planarbeidet sendes innen 12. desember 2018 til:

  • Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller
  • e-post:

Merk henvendelsen «16/63488».

Kontakt

Kontaktperson hos Statens vegvesen er: Einar Nilsen, tlf. 951 59 688 e-post:

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter § 3-7 og § 12-3.

Aktuelt for fylke(r): Viken