Prosjektet er omtalt i handlingsprogram for riksveger 2018–23. Prosjektet er oppført med bevilgning for byggestart i løpet av 2023. Det må tas forbehold om finansiering og prioritering inn i neste handlingsprogramperiode.

Ved Jonsten i Råde møtes flere veger med høy trafikk, E6, rv. 110 og fv. 118, og området anses derfor som et passende sted å etablere en innfartsparkering for biler og sykler for å øke samkjøring og bruk av kollektivtrafikken. Som del av prosjektet vil det også vurderes bedre tilrettelegging for kollektivholdeplassene.

Reguleringsplanen ble oversendt til sluttbehandling i Råde kommune september 2021, men det foreligger ikke planvedtak. Kommunen fattet følgende vedtak den 09.12.2021: “Samfunnsutvalget støtter ikke forslaget fra kommunedirektøren i saken. Hensikten med planforslaget er god, men planområdet bør være på vestsiden av avkjøringsrampen fra E6. Det foreslåtte planområde til Statens vegvesen har et stort potensial til alternativ anvendelse. Saken sendes tilbake til Statens Vegvesen for ny utredning.”

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Råde
Fylker:
Viken
Finansiering:
Stat

Jonstenkrysset © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Edgar Barsjø

Prosjektleder
Telefon:
41 52 96 69
E-post:

Knut Westerbø

Planleggingsleder
Telefon:
97 46 74 38
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre