E6 på Selsverket har fått ny, bredere bru over elva Ula. I tillegg er krysset nord for brua bygd om og blitt mer oversiktlig. Nå er det både tryggere og enklere å ta seg fram på E6 og i nærmiljøet for kjørende, gående og syklende.

Fredag 4. desember markerte Statens vegvesen at det ti måneder lange prosjektet på E6 på Selsverket er ferdig. I tillegg til Vegvesenet var entreprenør Stian Brenden Maskinservice AS til stede sammen med blant andre ordfører i Sel, Eldri Siem.

E6 Selsverket

Smal, gammel bru og uoversiktlig kryss

Gamle Ula bru på E6 var så smal at to tungbiler knapt kunne møtes uten at speilene tok inni hverandre. Det førte ofte til kraftige nedbremsinger og farlige situasjoner. I tillegg var et uoversiktlig kryss mellom E6 og en kommunal veg rett nord for brua, med på å skape trafikkfarlige situasjoner.

– Dette området er blitt karakterisert som et av de farligste punktene på E6 i Gudbrandsdalen så vi er veldig glade og fornøyde over at vi endelig har fått gjort noe med dette, sa seksjonsleder Jan Nørstegård under markeringen. Han berømmet Stian Brenden Maskinservice AS for godt samarbeid og vel utført arbeid.

– Nå er det blitt bedre for de fleste her. Det er bedre for E6-trafikken som har fått ei bred bru. Krysset er flyttet så det er ikke farlig lenger, og forholdene for gående og syklende er blitt mye bedre. De har fått gang- og sykkelveg over brua og mulighet til å krysse E6 på en trygg måte på gang- og sykkelveg under brua.

Trafikksikkerhet og sikret vannkilde

Det viktigste med prosjektet for ordfører Eldri Siem er at det er blitt en trafikksikker veg gjennom kommunen.

– Vi har hatt noen situasjoner der lastebiler har stått med snuta ned i elva her. Nå har vi fått ei bru der de kan møtes på en sikker måte.

Siem trakk også fram sikringa av grunnvannskilden som har vært en del av prosjektet og et samarbeid mellom kommunen og Statens vegvesen.

– Når det har vært ulykker her har vi vært bekymra for at Ula og grunnvannskilden vår skulle bli forurensa. Det trenger vi ikke å være lenger. Nå blir alt vannet håndtert i et lukka system, sa hun.

Til slutt takket Siem for den nye, trafikksikre kryssløsningen nord for brua, inkludert bygginga av den kommunale vegstubben i til knytning til krysset.

– Alt dette er veldig bra for kommunen og de som bor i her, sa ordføreren

Finpuss til våren

I løpet av neste uke kommer det siste rekkverket på plass på E6. Asfaltering av lokalvegen og gang- og sykkelvegen under brua må vente til våren. Det samme må istandsettingen av området rundt brua. Gang- og sykkelvegen under brua kan likevel tas i bruk allerede nå. Den blir brøytet i vinter.

 

FAKTA E6 Selsverket 

Dette er bygd 

  • Ca. 600 meter ny lokalveg (erstatning for tidligere «Verkensbakken» som endte i trafikkfarlig kryss rett nord for brua) 
  • Ny bru med tilhørende justering av veglinje 
  • Ny gang- og sykkelveg under brua for å sikre trygg kryssing av E6
  • Nytt overvannssystem som skal håndtere alt vann i lukket system så grunnvannskilden ikke blir påvirket ved ulykker etc.

Ny bru

  • Lengde 42 meter
  • Bredde 15 meter (inkl. 10 meter kjørebane, 3,5 meter gang- og sykkelveg)

Byggetid hele prosjektet

  • Ca. 10 måneder

Totalkostnad 

  • Ca. 74 millioner kroner

Byggherre 

  • Statens vegvesen

Entreprenør 

  • Stian Brenden Maskinservice AS, med underentreprenør Christie & Opsahl på bruarbeider