I samsvar med plan- og bygningsloven kunngjør Statens vegvesen oppstart av arbeid med reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak på E6 ved Selsverket.

Formålet med planarbeidet er økt trafikksikkerhet. Tiltaket omfatter ny bru på E6 over Ula, utbedring eller flytting av kryss mellom E6 og Verkensbakkein, mer trafikksikker kryssing av E6 for gående og syklende, utbedring av busslommer og ev. andre tiltak for å bedre sikkerheten. Planområdet strekker seg i utgangspunktet fra Tollefstugu i sør og forbi Olalykkja i nord. Endelig avgrensing av planen vil avhenge av løsning som velges.

Det er utarbeidet planprogram som beskriver arbeidet med reguleringsplanen nærmere. Dette legges nå ut på høring. Programmet og innspill til det vil legges til grunn for videre planlegging.

Åpent møte

Det blir åpent møte 12. mars kl. 1800 i Sel rådhus, kommunestyresalen, med anledning til å stille spørsmål og komme med innspill til planarbeidet.

Innspill til planarbeidet kan sendes skriftlig, merket ‘Selsverket’ til:

  • Statens vegvesen Region øst, pb 1010, 2605 Lillehammer eller
    e-post   Frist for å komme med innspill er 5. april 2013.

Spørsmål kan rettes til:

  • Statens vegvesen v/planleggingsleder Gyda Austin,
    tlf. 61 27 14 58, e-post
Aktuelt for fylke(r): Innlandet