Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for E6 Sluppen og strekningstiltak i Holtermanns veg til offentlig ettersyn.

Formålet er å prioritere bussframkommelighet, ivareta trafikksikkerhet og framkommelighet for gjennomgangstrafikk på E6, samt sikre gode forbindelser for gående og syklende. Prosjektet regulerer tiltak i påvente av ny kommunedelplan Sluppen.

Plandokumentene er lagt ut på siden "Reguleringsplan"  .

Innspill

Vi ber om innspill innen 20. april 2020. Sendes til:

  • Statens vegvesen, Pb. 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
  • eller til .

Kontakt

Spørsmål kan rettes til Torstein Ryeng, tlf. 481 98 056, e-post .

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag