Mandatet klart for utredningen

— Sikkerhet og standard på tunnelene, redusert risiko, bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader skal stå sentralt i utredningen om E6 gjennom Sørfold.

Orientering til statsråden

— Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk en grundig orientering om problemstillingene på E6 gjennom Sørfold, da han var på sin sommerturne.

Fikk fram lokale interesser

— De lokale interessene ble godt belyst og betydningen E6 har for Salten-regionen ble også understreket.

Vurderer tre hovedalternativer

— Statens vegvesen vurderer tre ulike alternativer for framtidig E6-trasé mellom Fauske og Mørsvikbotn.

Bygger på tidligere E6-utredning

— Behovsanalysene som ble gjort i forbindelse med KVU-arbeidet for E6 fra Mørsvikbotn og nordover, er sentrale i den nye utredningen.

Utfordringer for E6 Fauske-Mørsvikbotn (KVU)

— Utgangspunktet for KVU-en er å anbefale hvilke tiltak som skal gjennomføres på tunnelene på strekningen E6 Fauske–Mørsvikbotn. I en vurdering av tiltak på tunnelene er det nødvendig med en helhetsbetraktning av strekningen som omfatter også vegstrekningene mellom tunnelene.