Statens vegvesen anbefaler at det bygges helt ny E6 gjennom Sørfold i Nordland.

Dermed oppfylles kravene til tunnelsikring, samtidig som vegen får moderne standard og E6 mellom Fauske og Narvik blir 25 minutter kortere.

I dag mottok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Konseptvalgutredningen (KVU) for E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn.

Bakgrunnen for utredningen er at tunnelene på strekningen ikke lenger oppfyller EUs sikkerhetskrav. I tillegg er framkommeligheten dårlig, på grunn av smale tunneler og mange stigninger.

Sikkerhet og beredskap

Statens vegvesen har vurdert ulike alternativer for å oppfylle kravene til sikkerhet i tunneler. Konklusjonen er at det vil koste inntil fire milliarder kroner å ruste opp dagens tunneler slik at de oppfyller sikkerhetskravene. Dette vil imidlertid ikke bedre framkommeligheten eller fjerne flaskehalsene.

Det er også behov for å styrke beredskapen på hovedforbindelsen gjennom Nord-Norge. I dag innebærer stengning av E6 på denne strekningen en omkjøring via Sverige på 11 timer.

Utvikling av E6

Statens vegvesen anbefaler derfor at det bygges helt nye tunneler, og at også resten av vegstrekningen kortes inn og bygges ut til høyere standard. Dermed blir det tilrettelagt for 90 kilometers hastighet på denne delen av E6. Avstanden mellom Fauske og Mørsvikbotn vil bli 64 kilometer, mot dagens 75 kilometer.

Parallelt planlegges videre utvikling av E6 fra Mørsvikbotn og nordover til Ballangen. Med forslagene som er vedtatt for denne strekningen, vil reisetida mellom Fauske og Narvik kunne reduseres fra 4,5 til 3,5 timer. 

Ny trasé

Statens vegvesen har vurdert tre alternative traseer for E6 gjennom Sørfold. Det ene alternativet innebærer utbygging av nye tunneler nokså parallelt med dagens veg. Alternativet som Statens vegvesen anbefaler, følger dagens trasé på den første delen av strekningen. Deretter krysses Leirfjorden med en 860 meter lang bru før vegen fortsetter langs den gamle E6-traséen gjennom Bonådalen.

Dagens tunneler vil fungere som beredskapstunneler.

Et tredje alternativ med en 17 kilometer lang tunnel fra Nordfjorden til Sørfjordmo er også vurdert, men den faglige vurderingen er at en slik lang tunnel er mer sårbar for stengninger og vil gi en dårligere reiseopplevelse.

Samtlige tre alternativer er beregnet å koste mellom 7 og 9 milliarder kroner. Byggestart kan tidligst skje i 2018.

E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn står foran en storstilt oppgradering. Her presenterer vi våre anbefalinger. Video: Statens vegvesen.
Brukryssing over Leirfjorden er en del av traseen Statens vegvesen anbefaler som framtidig løsning for E6 gjennom Sørfold.
Aktuelt for fylke(r): Nordland