Statens vegvesen starter planlegging av nye tunneler på E6 gjennom Sørfold selv om det ikke er endelig avklart hvor den framtidige vegen skal gå.

Årsaken til at Statens vegvesen har valgt en litt uvanlig framgangsmåte, er at det haster med å utbedre tunnelene slik at de oppfyller sikkerhetskravene. Dermed kan den totale planleggingstiden kuttes med ett eller to år. Statens vegvesen tar sikte på byggestart i 2018.

Orienterte kommunestyret

I Sørfold kommunestyres møte torsdag 25. september ga representanter for Statens vegvesen en orientering om den videre framdriften.

Statens vegvesen er i gang med å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn. Her vurderes tre alternativer for framtidig vegløsning. Bakgrunnen er at tunnelene på strekningen ikke lenger oppfyller dagens sikkerhetskrav. Ett alternativ er å bygge nye tunneler som i hovedsak går parallelt med de eksisterende, et annet alternativ er å bygge en 17 kilometer lang tunnel mellom Nordfjorden og Sørfjordmo, mens en tredje mulighet er å bygge bru over Leirfjorden og følge den gamle vegtraseen mellom Bonåsjøen og Mørsvikbotn.

Anbefalinger og høring

I november vil Statens vegvesen ha klar sin utredning med anbefalinger til regjeringen. En beslutning om valg av hovedalternativ kan ventes høsten 2015.

For å nå målet om byggestart i 2018, er det imidlertid nødvendig å starte arbeidet med regulering, grunnarbeid og prosjektering før regjeringens vedtak om hovedalternativ foreligger.

Sørfold kommune vil få oversendt forslag til planprogram for detaljregulering i januar 2015 samtidig med at forslagene til konsepter legges ut til offentlig høring. Sørfold kommune inviteres til å komme med synspunkter på hvilken hovedtrasé som bør velges, samtidig som alle kan komme med merknader til planprogrammet om hva som må vektlegges ved alle alternativene.

Kutter planleggingstid

Statens vegvesen vil på grunnlag av kommunens merknader til de ulike alternativer starte forberedelser og reguleringsarbeid på alle alternativer for å spare tid. Når regjeringens vedtak om hovedalternativ foreligger vil den videre planleggingen bare fortsette på hovedalternativet.  Dette betyr at det i noen måneder vil bli planlegging for alle tre alternativer.

­- Vi mener dette kan forsvares ved at den totale planlegging og byggetid reduseres med ett til to år, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord.

Reguleringsplanen for hele den nye traseen som viser veilinjen i detalj vil da bli lagt ut på offentlig høring våren 2016.

Kommunen positiv

Sørfold-ordfører Lars Evjenth er fornøyd med prosessen som nå er satt i gang, og er glad for at Statens vegvesen legger opp til en løsning med nye tunneler på E6 gjennom kommunen.

- Vi i Sørfold kommune skal gjøre vårt for å bidra til gode og raske planprosesser slik at prosjektet kan bli raskt realisert, sier Lars Evjenth.

 

Kontakt:

Prosjektleder KVU E6 Fauske-Mørsvikbotn, Jørn Sørvig tlf. 906 29 977    

Aktuelt for fylke(r): Nordland