Statens vegvesen har vedtatt å gå videre med tre hovedalternativer for framtidig E6 gjennom Sørfold.

Ett alternativ er å bygge bru over Tørrfjorden, 10 til 11 nye tunneler og at vegtraseen i hovedsak legges parallell med den eksisterende. Det andre alternativet innebærer at dagens veg erstattes med en 17 kilometer lang tunnel mellom Nordfjord og Sørfjordmo. Det tredje alternativet som skal utredes videre, er en løsning med bru over Leirfjorden og en helt ny vegtrase mellom Bonnåsjøen og Mørsvikbotn. Dette alternativet kan eventuelt kombineres med en tunnel mellom Tørrfjord og Sommerset.   

To alternativer lagt bort

Et alternativ med å legge om vegen langs Røsvikvegen og krysse Sørfolda mellom Kines og Kvarv, er lagt bort. Kostnadene med en slik løsning vurderes som for store, samtidig som det vil være konflikter i forhold til naturvernområder og bebyggelse. Med bakgrunn i kostnadsanslag for flytebru Røsvik og Strøksnes, vil Statens vegvesen heller ikke utrede dette alternativet videre.

Alternativene utredes i forbindelse med Konseptvalgutredningen (KVU) som Statens vegvesen har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å lage. Bakgrunnen er at dagens E6-tunneler ikke oppfyller dagens sikkerhetsforskrifter for tunneler. Å utbedre tunnelene vil bli svært kostbart, uten at framkommeligheten for trafikantene bedres.

Framdrift

I tillegg til å beregne de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene av de ulike alternativene, vil Statens vegvesen vurdere om det er mulig å oppgradere standarden på vegstrekningen slik at den gjennomgående hastigheten kan bli 90 kilometer i timen. Hensynet til syklister skal også vurderes spesielt.

Etter planen skal Konseptvalgutredningen være klar før jul.

Statens vegvesen går videre med tre hovedalternativer for framtidas E6 gjennom Sørfold.
Aktuelt for fylke(r): Nordland