Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Sørfold kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for nye deponier og massetak på strekningen Helland–Bonå. Vi ber om innspill til arbeidet og uttalelse til planprogram.

Formålet med planarbeidet er å øke kapasiteten for massedeponering og etablere framtidige masseuttak.

Planforslaget omfattes av forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, og tiltaket skal derfor konsekvensutredes. Se nærmere beskrivelse i forslag til planprogram, som med dette legges ut til offentlig
ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 14-2. Planprogrammet beskriver planprosess og medvirkning nærmere.

Plandokumentene

Kart over planområdene (deponiområdene) og forslag til planprogram legges ut

Informasjonsmøte

Vi ønsker velkommen til informasjonsmøte og åpen kontordag i Straumen, Sørfold, for alle som ønsker informasjon.

  • Åpent informasjonsmøte onsdag 29. mars 2017 kl. 18.00–20.00 i rådhussalen
  • Åpen kontordag tirsdag 4. april kl. 09.00 – 17.00 i møterom Siso på rådhuset

Innspill

Vi ber om uttalelser, innspill, synspunkt og relevante opplysninger innen 12. april. Send det skriftlig og merket med «Merknad til oppstartvarsel deponier E6 Sørfold» til:

  • Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø, eller
  • e-post:

Kontakt

Ved spørsmål om planarbeidet kan disse kontaktes:

  • Statens vegvesen, Anne Knutssøn tlf. 75 55 23 19/977 40 351, e-post
  • Sørfold kommune, Eirik Stendal tlf. 75 68 50 00/414 49 28/411 88 150, e-post
Aktuelt for fylke(r): Nordland