Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har sendt ankeerklæringen til Høyesterett.

Anken gjelder lagmannsrettens rettsanvendelse. I dommen derfra konkluderes det at forsinkelsene i Sørkjosen-prosjektet ikke var store nok til at kontrakten kunne sies opp.

–Vi mener kontrakten ble misligholdt, og at oppsigelsen derfor var berettiget. OSSA overskred vesentlige delfrister betydelig, noe som gav tilsvarende forsinkelse for prosjektet under ett, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen.

Uenig om døgnmulkter

Det er lagmannsrettens forståelse av døgnmulkter Statens vegvesen bestrider. Døgnmulkter løper fra avtalt ferdigstillelsesdato, men er begrenset til ti prosent av opprinnelig avtalt kontraktssum. Lagmannsretten mener det skal mye til for å fastslå vesentlig mislighold så lenge døgnmulkter løper.

–Dette er vi sterkt uenige i, ettersom det vil bety at jo lavere døgnmulktene er, relativt til kontraktens størrelse, desto mer skal til for å konstatere vesentlig mislighold, sier Johansen.

Viktig prinsipiell avgjørelse

Det var i mars 2015 at Statens vegvesen hevet kontrakten med det spanske entreprenørselskapet Obras Subterraneas om bygging av den 4,6 kilometer lange Sørkjostunnelen, i hovedsak grunnet betydelige forsinkelser. I tingretten ble staten i januar 2017 frikjent for alle krav fra OSSA, og oppsigelsen kjent gyldig, men lagmannsretten konkluderte annerledes.

I anken til Høyesterett anfører staten at man må gjøre en konkret helhetsvurdering ved fastleggelsen av hvorvidt det foreligger vesentlig mislighold, uavhengig av om det er avtalt døgnmulkt og hvorvidt slike vil påløpe.

–I denne saken berører man prinsipielle spørsmål om forholdet mellom byggherre og entreprenør, og en avklaring rundt dem vil være av stor betydning både for oss og øvrige aktører i bygg- og anleggsbransjen. Derfor er det rett og helt nødvendig at saken blir anket, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

 

Sørkjostunnelen ble åpnet for trafikk 2. februar i år. Foto: Marius S. Staulen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark