Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Forslag til detaljregulering for ny E6 Tana bru er nå ute på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 20. desember.

Forslaget er sendt på høring til grunneierne som blir berørt av planen, til de som har rettigheter i området og til offentlige instanser.

Forslaget ligger samtidig ute på offentlig ettersyn. Det er tilgjengelig på nettsidene til både Tana kommune og Statens vegvesen.

I forbindelse med at forslaget til detaljreguleringen blir det et folkemøte torsdag 6. desember kl. 18.00 på Rådhuset i Tana bru.

Etter at høring og offentlig ettersyn er avsluttet blir detaljreguleringen, med innkomne merknader, oversendt til Tana kommune for politisk behandling. Når detaljreguleringen er vedtatt danner den grunnlaget for byggeplan og grunnerverv.

Merknader til planforslaget må sendes innen 20. desember 2012 til:

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø
evt. e-post:

Spørsmål til planforslaget? Ta kontakt med planprosessleder Margareth W. Sundfør, tlf. 78 94 16 95 / 971 23 930.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark