Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Statens vegvesen oppstart av reguleringsplanarbeid for ny E6 mellom Jaktøyen i Melhus og Storler i Trondheim.

Hensikten med planarbeidet er å skaffe et formelt plangrunnlag for å bygge ny E6 med tilhørende kryssløsninger. E6 er allerede regulert som 4-felts veg med midtrekkverk, og den nye reguleringen vil bli relativt lik den tidligere regulerte løsningen.

Bakgrunn for ny regulering av området er at pågående detaljplanlegging har avdekket behov for mer areal. I hovedsak gjelder dette behov for midlertidig areal til massedeponi og midlertidige veger i anleggsperioden, men reguleringen omfatter også forbedringer fra gjeldende planer.  Midlertidig areal vil tilbakeføres til opprinnelig formål ved ferdigstillelse av anlegget. Kart med beskrivelse  kan lastes ned under artikkelen.

Kontaktperson:  
Karl Gunnar Sødal, Statens vegvesen
Mobilnummer 92836927
Epost

 

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag