Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

E6 Trondheim - Melhus skal bygges om til firefelts veg med stamvegstandard. Byggestart tidlig i 2016.

 
- En stor flaskehals på E6 over Heimdalsmyra blir eliminert, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

Bygging av den 8 km lange strekningen mellom Jaktøyen i Melhus og Sentervegen ved City Syd ventes å komme igang tidlig neste år, og er planlagt åpnet i 2019.

- Det er bra at vi nå kommer i gang med andre byggetrinn for E6, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Første byggetrinn, E6 Sentervegen - Tonstad, ble ferdig i oktober 2013.

Hele strekningen på 8 km er lyst ut som en stor kontrakt. I tillegg er det en egen kontrakt med bygging av jernbanebru over E6.

Dette skal bygges:

 • 8 km firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trase
 • Toplanskryss på Klett med E39
 • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
 • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
 • 6,2 km gang- og sykkelveger
 • 4,6 km fylkesveger og lokalveger
 • Viltovergang sør for Sandmoen
 • Støytiltak og støyskjermer

Største enkeltprosjekt i Miljøpakken

Kostnaden er beregnet til 2,5 milliarder kroner, og er det største enkeltprosjektet som Miljøpakken finansierer. Dette skal i  tillegg til storkontrakten dekke flere mindre entrepriser, planlegging, prosjektering, grunnundersøkelser, kjøp av veggrunn, kontraktsoppfølging og 25 prosent merverdiavgift.

Miljøpakken er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune for at Trondheim skal få et bedre hovedvegnett, bedre kollektivtilbud og bedre forhold for de som går og sykler.

Det er Statens vegvesen som skal bygge ut E6 mellom Melhus og Trondheim og E6 i Soknedal de nærmeste åra. Vegselskapet Nye Veger AS har overtar ansvaret for utbygging av resten av strekningen for E6 Melhus–Ulsberg fra 1. januar 2016.

I kontrakten inngår:

 • Omfattende stabiliseringstiltak på grunn av kvikkleire
 • Fjerning av 500 000 kubikkmeter myr fra Heimdalsmyra
 • Mye masseflytting av leirmasser innenfor anleggsområdet
 • Betongkonstruksjoner; bruer, underganger, viltovergang og bekkekulverter

Fra Jaktøyen til Sandmoen følges i hovedsak dagens trase. Opp til Sandmoen blir stigningen slaket ut fra 7 til 6%. Fra Sandmoen flyttes E6 litt østover.

Sykkelvegen er ferdig

Når vi bygger riksveg i tettbygd strøk skal det alltid lages tilbud til de som går og sykler. Det ble valgt å bygge dette langs fv. 900 Heimdalsvegen. Heimdalsvegen ble åpnet i november 2015, og er det første eksemplet på at gang- og sykkelvegen er ferdig før bygginga av bilvegen starter.

Trafikkavvikling er en stor utfordring

Ny E6 skal bygges hovedsakelig i dagens trase, mens det daglig passerer opp mot 30 000 biler. Vi anbefaler at enda flere reiser kollektivt. Det skal være to felt gjennom anlegget i hele byggefasen, og vi må regne med at det blir mer kø enn i dag. Det skal lages midlertidige veger og rundkjøringer for å unngå altfor mange omlegginger som kan være stressende for trafikantene.

Kvikkleireområde

På Klett er det kvikkleire i meget stort omfang som krever omfattende kalk- og sementpæling for å sikre stabiliteten. Det sprøytes det inn kalk og sement som piskes inn slik at kvikkleira blir fast, og det blir som pæler. Bekkedaler skal fylles opp for å hindre utglidning.

Geoteknikken er krevende i dette prosjektet, og det er gjort omfattende grunnundersøkelser i planleggingsperioden.

Nytt Hårstadkryss

Et nytt kryss ved forbrenningsanlegget vil avlaste Sandmoen, og vi får en ekstra forbindelse mellom Østre Rosten og E6. Det blir også ny adkomst til forbrenningsanlegget fra dette krysset.

Hvordan blir naboer berørt?

Det vil bli mer og mindre kontinuerlig anleggsvirksomhet langs hele strekningen i tre år, så det er klart at dette vil merkes godt. Over Heimdalsmyra blir vegen utvidet på østsiden av dagens trase. Det blir bedre etterpå, og vegen kommer lenger fra husveggen enn i dag for de fleste naboene. Det skal bygges støyvoller og støyskjermer for å skjerme for støyen fra ny E6.

På Klett er det inngått avtale med grunneier om å flytte husene på en gård til andre siden av vegen.

Planer for godsterminal på Torgård

Hvis en framtidig godsterminal blir lokalisert på Torgård vil det bli behov for jernbanespor under E6 like sør for Sandmokrysset. Foreløpig har ikke Statens vegvesen fått føringer for å ta hensyn til dette. - Vi må ha en avklaring og finansiering innen neste sommer, hvis vi skal klargjøre for jernbanekryssing samtidig med E6-byggingen, sier Almar Aronsen.

Last ned kart i høyere oppløsning under artikkelen.

E6 Melhus - Tillerbyen
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag