Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

E6 sør for byen skal bygges om til stamvegstandard med fire felt og toplanskryss. Kontrakten på bygging av 8 km E6 blir snart lyst ut.

 

Kø på E6 ut av Trondheim
E6 Melhus Tillerbyen

En stor flaskehals på E6 blir eliminert og målet er at de som kjører bil og de som reiser med buss skal bruke mindre tid i kø. Strekningen fra  Jaktøya i Melhus til Sentervegen i Tillerbyen er planlagt ferdig i 2018. 

En av de største vegkontraktene i Midt-Norge 

- Kontrakt for hele strekningen blir lyst ut i juni/juli, og vi regner med å ha på plass en entreprenør som kan starte bygging på slutten av året, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Dette blir en av de største vegkontraktene vi har hatt i Midt-Norge.

Dette skal bygges:

  • 8 km firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trase
  • Toplanskryss på Klett med E39
  • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
  • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
  • Viltovergang sør for Sandmoen
  • Lokalveger

I kontrakten inngår:

  • Omfattende stabiliseringstiltak på grunn av kvikkleire
  • Fjerning av 500 000 kubikkmeter myr fra Heimdalsmyra
  • Mye masseflytting av leirmasser innenfor anleggsområdet
  • Betongkonstruksjoner; bruer, underganger, viltovergang og bekkekulverter

Fra Jaktøyen til Sandmoen følges i hovedsak dagens trase. Opp til Sandmoen blir stigningen slaket ut fra 7 til 6%. Fra Sandmoen flyttes E6 litt østover. 

Dovrebanen legges om med ny jernbanebru. Forberedende arbeid til denne, og bygging av jernbanebru blir utført i egne entrepriser.

Tilbud til gående og syklende ivaretas med  bygging av gang- og sykkelveg i Heimdalsvegen som blir ferdig høsten 2015.  

Halvparten av Miljøpakken går til hovedveger

- Det er bra at vi nå har fått finansieringen i orden slik at vi kommer i gang med andre byggetrinn for E6, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Første byggetrinn, E6 Sentervegen - Tonstad, ble tatt i bruk i oktober 2013. 

Halvparten av pengene i Miljøpakken går til veg, og dette er det største enkeltprosjektet i Miljøpakken. Stortinget vedtok den 9. juni 2015 prosjektet med ei styringsramme på 2,6 milliarder kroner.

Det er Statens vegvesen som skal bygge ut E6 mellom Tillerbyen og Melhus, mens det nye vegselskapet får ansvaret for E6 Melhus - Ulsberg.

Trafikkavvikling er en stor utfordring

Ny E6 skal bygges hovedsakelig i dagens trase, mens det daglig passerer opp mot 30 000 biler. Vi anbefaler at enda flere reiser kollektivt. Det skal være to felt gjennom anlegget i hele byggefasen, og vi må regne med at det blir mer kø enn i dag. Det skal lages midlertidige veger og rundkjøringer for å unngå altfor mange omlegginger som kan være stressende for trafikantene.

Kvikkleireområde

På Klett er det kvikkleire i meget stort omfang som krever omfattende kalk- og sementpæling for å sikre stabiliteten. Det sprøytes det inn kalk og sement som piskes inn slik at kvikkleira blir fast, og det blir som pæler. Bekkedaler skal fylles opp for å hindre utglidning.

Geoteknikken er krevende i dette prosjektet, og det er gjort omfattende grunnundersøkelser i planleggingsperioden.

Nytt Hårstadkryss

Et nytt kryss ved forbrenningsanlegget vil avlaste Sandmoen, og vi får en ekstra forbindelse mellom Østre og Vestre Rosten. Det blir også ny adkomst til forbrenningsanlegget fra dette krysset.

Hvordan blir naboer berørt?

Det vil bli mer og mindre kontinuerlig anleggsvirksomhet langs hele strekningen i tre år, så det er klart at dette vil merkes godt. Over Heimdalsmyra blir vegen utvidet på østsiden av dagens trase. Det blir bedre etterpå, og vegen kommer lenger fra husveggen enn i dag for de fleste naboene. Det skal bygges støyvoller og støyskjermer for å skjerme for støyen fra ny E6.

På Klett er det inngått avtale med grunneier om å flytte husene på en gård til andre siden av vegen.

Planer for godsterminal på Torgård

Ved en framtidig godsterminal kan det bli behov for jernbanespor under E6 like sør for Sandmokrysset. Foreløpig har ikke Statens vegvesen fått føringer for å ta hensyn til dette, og Jernbaneverket har fått en frist til å bestemme hva vi skal gjøre innen 30. juni i år. Med godsterminal kan det bli behov for å flytte kontrollstasjonen. En aktuell plassering er kryssområdet på Klett.

Last ned kart i høyere oppløsning under artikkelen. 

E6 Melhus - Tillerbyen
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Møre og Romsdal