Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med kommunene Hamarøy og Tysfjord starte en detaljregulering av E6 Ulvsvågskaret. Vi ber med dette om innspill til planarbeidet og uttalelser til planprogram.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ombygging av E6 over Ulvsvågskaret.

Vegstrekningen er problematisk for fremkommelighet vinterstid, særlig for tunge kjøretøy. I Nasjonal transportplan for 2018-2029 er prosjektet omtalt med en ramme på 1250 millioner kroner for gjennomføring i siste del av perioden. Mål med ferdig bygd veg er bedre regularitet, robusthet og framkommelighet, og redusert reisetid og klimagassutslipp.

Innenfor planområdet (se kart) skal det utredes valg av trasè for veg og tunnel. Planstrekningen fra Kvannelva til Ulvsvåg kan bli justert innenfor området. Reguleringen omfatter områder for deponering av overskuddsmasser fra veganlegget. Det skal også tas hensyn til nærings- og boligarealer og kollektivholdeplass i Ulvsvåg.

I forbindelse med planarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning (KU) for å sikre at viktige miljø- og landskapshensyn blir vurdert. Planprogrammet beskriver utredningstema og metodikk nærmere.

Planprogrammet (PDF) er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 1.6–10.8.2019. Dokumentet er også tilgjengelig her:

  • Hamarøy kommune, kommunehuset på Oppeid
  • Tysfjord kommune, kommunehuset på Kjøpsvik

Velkommen til åpent møte

I forbindelse med med oppstartvarsel og høring av forslag til planprogram vil vi holde et informasjonsmøte som er åpent for alle torsdag 20. juni kl. 18.00 på Ulvsvåg grendehus

Framdrift og frist for innspill

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger sendes skriftlig innen 10.8.2019 til

  • Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø, 
  • eller

Etter høringen oversendes planprogrammet med innkomne merknader til kommunene for vedtak.

Når vi har laget et utkast til reguleringsplan arrangerer vi et nytt informasjonsmøte der vi presenterer planutkastet. Vi sender ut brev tilsvarende dette, og annonserer i aviser før planen legges ut til høring og offentlig ettersyn. Vi legger opp til at høringen blir på vårparten i 2021 og at planen blir vedtatt samme høst.

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7. Planprogram er utarbeidet i samsvar med §§ 4-1 og 14-2.

Ta gjerne kontakt

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet kan dere kontakte Statens vegvesen ved Anne Knutssøn, tlf. 75 55 23 19, e-post . Spørsmål om prosjektet kan rettes til Knut Sjursheim, tlf. 75 55 27 17, e-post

Kart som viser planområdet. Illustrasjon.
Planområdet ved oppstart, Kvannelv–Ulvsvåg. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Nordland