Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Det konkrete arbeidet med å designe ny havn i Høybukta vest er i gang. Multiconsult har fått oppdraget med å bistå med den havnefaglige delen av planen, og tirsdag har konsulentene sin første befaring i området sammen med prosjektgruppa fra Statens vegvesen, Kystverket og Sør-Varanger kommune.

Arbeidet med reguleringsplanen er i godt gjenge, og 14. februar fastsatte kommunestyret planprogrammet for reguleringen av ny havna og veg til havn i Høybukta vest. Målet er at forslaget til reguleringsplan være klar til behandling av kommunestyret i Sør-Varanger før sommeren 2019.

Tilfreds med framdrift

- Jeg er veldig tilfreds med at arbeidet med å planlegge den nye havna i Høybukta vest er i rute, sier ordfører Rune Rafaelsen, som er leder for styringsgruppa for planarbeidet.

Han ser fram til å få fram et solid beslutningsgrunnlag som blant annet vil vise hvordan en ny havn kan se ut og anslag for investeringskostnader.

Havnedesign

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Multiconsult, som skal bistå med havnefaglig kompetanse i reguleringsplanen. Totalt seks konsulentbedrifter meldte seg i konkurransen om oppdraget.

Multiconsult har blant annet jobbet med havneutvikling i Oslo, og i Finnmark har firmaet vært involvert i havneprosjekter i Veidnes og Nordkapp.

Havnekonsulentene skal blant annet lage forslag til plassering og fordeling av funksjoner på området. På dette grunnlaget skal konsulenten sammen med de involverte partene utvikle en helhetlig havneløsning for hele havneområdet, inkludert integrering av terminalområde for jernbane og vegtilknytning.

I tillegg til selve havnedesignet, blir det en del av jobben å kartlegge markeds- og vekstpotensialet for en havn på kort og lang sikt og vurdere hvordan havna kan bygges ut trinn for trinn. Det forutsettes dialog med mulige interessenter.

Samarbeid

Planleggingen av en ny stamnetterminal i Høybukta vest foregår i samarbeid mellom Sør-Varanger kommune, Statens vegvesen, Kystverket og Finnmark fylkeskommune.

Statens vegvesen har sammen med Kystverket utredet flere alternativer for plassering av ny storhavn i Kirkenes, og landet på Høybukta vest på grunn av størrelsen på arealet, maritime forhold og muligheten til samlokalisering av aktiviteter. Anbefalingene kom fram i konseptvalgutredningen som ble levert i juni 2015.

I desember 2016 slo Samferdselsdepartementet fast at Høybukta vest var statens foretrukne alternativ.

Det er kommunen som sammen med private aktører har ansvar for å finansiere ny havn. Staten dekker kostnadene til vegforbindelse og farled.     

 

 

 

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark