Statens vegvesen skal i samarbeid med Lillehammer kommune starte utarbeidelse av en detaljreguleringsplan for Storgata mellom Gudbrandsdalsvegen og Gamleveien.

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å etablere en permanent og trafikksikker gate for gående og syklende.

Det legges opp til en åpen dialog med berørte parter gjennom hele planprosessen. En foreløpig oversikt over milepæler for denne planprosessen:

Foreløpig milepælsplan
Milepæler Måned 
Varslet planoppstart  September 2019
Åpent møte 10. oktober  2019
Reguleringsplan til offentlig ettersyn Fra mai til 1. september 2020
Planvedtak i Lillehammer kommune 26. november 2020
Storgata i Lillehammer, 2019. Foto.
Storgata i Lillehammer, 2019. Foto: Eirik Trøften Aas

Storgata er en del av hovedtrasé for sykkel fra sør til nord i Lillehammer. Gata er også en del av alternativ rute for E6 og har dermed også en funksjon som gjennomkjøringsveg for syklister. Prosjektet skal bidra til endret transportmiddelfordeling ved å legge til rette for at flere skal gå og sykle i Lillehammer. Permanent løsning skal bli mer attraktiv og trafikksikker for sykling hele året.

Dagens løsning for syklister er sykkelfelter på begge sider av gaten. Dette var i sin tid opprettet som et prøveprosjekt sammen med enveisregulering for kjøretøy. Det har skjedd flere ulykker på strekningen med sykkel involvert. Konfliktene oppstår som oftest i kryss og mellom syklende og parkerte biler. For å øke trafikksikkerheten skal de ulike trafikantgruppene skilles mellom Nordre gate og Gudbrandsdalsvegen. Mellom Tomtegata og Nordre gate skal ulike alternativer vurderes. med en slik løsning se vi for oss en bedre tilrettelegging for vinterdrift på strekningen.

Tiltaket inngår i handlingsprogrammet for riksveger 2018-2021(23).

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Lillehammer
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
50 millioner. Det er satt av 50 mill nok til planlegging av prosjektet.

E6 Storgata nord, gang- og sykkelveg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Eirik Trøften Aas

Prosjektleder
Telefon:
970 02 917
E-post:

Svein Arne Tvedten

Grunnerverv
Telefon:
402 30 558
E-post:

Sist oppdatert: