Varsel om planoppstart sykkelrute Storgata til høring

— Statens vegvesen skal i samarbeid med Lillehammer kommune starte utarbeidelse av en detaljreguleringsplan for Storgata mellom Gudbrandsdalsvegen og Gamlevegen, og ber om innspill til arbeidet. Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å etablere en permanent og trafikksikker gate for gående og syklende.