Prosjektet går nå inn i avslutningsfasen og derfor vil det fremover utføres en del overflatearbeider. Fremdeles er innreiseforbudet i forbindelse med Covid 19 en utfordring for fremdriften i prosjektet.

I april legges det membran på gjenstående arealer av den nye betongbrua og på gang- og sykkelbrua på Varodden, deretter legges asfalt. Kantstein settes flere steder på anlegget, og de siste natursteinsmurene og rekkverkene gjøres ferdig. Noen stag skiftes på den nye stålbrua ned fra betongbrua på Sømsiden før denne også skal få rekkverk, membran, kantstein og asfalt. De midlertidige fyllingene ved land på Søm og Varodden fjernes og terrenget i områdene arronderes og beplantes for ferdigstillelse. Arbeidene med støyskjerming av boliger på Søm er snart ferdig og vil pågå også i april.    

Støyende arbeider

Det er ikke planlagt støyende arbeider utover vanlig arbeidstid i april.  

Nattarbeider

Det vil bli noe nattarbeider i forbindelse med trafikkomlegginger og asfaltering.

Trafikkomlegginger

Sømsveien er stengt for biltrafikk uken før påske og uken etter påske. Tilhørende gang - og sykkelveg er åpen hele denne perioden. Det kan bli aktuelt med korte stenginger av Sømsveien senere i forbindelse med avsluttende arbeider.

Vestgående E18 blir lagt om på Varodden-siden for ferdigstillelse av rekkverk og kantstein i midtdeler.

Det kan også bli aktuelt med redusert fremkommelighet på E18 på nattestid.

Kantstein settes flere steder på anlegget, og de siste natursteinsmurene og rekkverkene gjøres ferdig. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder