I januar starter arbeidet med å bygge det søndre fundamentet for gang- og sykkelbrua på Søm. Siste del av østre tårn på den gamle hengebrua fjernes og kantdrager på den nye betongbrua støpes.

Fylling for ny gang- og sykkelveg på Varodden utføres opp mot ny Varoddbru, og på Sømsiden skal det bygges en serviceveg til den nye Varoddbrua.

Hvis været tillater det vil stålbrua som går over E18 på Varodden få kantstein, membran og asfalt. Det vil også bli arbeidet med midtdeler og rekkverk på E18 på Varodden-siden. Støyskjerming av boliger på Søm vil også pågå i januar.

Støyende arbeider

Det er ikke planlagt støyende arbeider utover vanlig arbeidstid i januar.   

Nattarbeider

Det er foreløpig ikke planlagt nattarbeider i januar.

Trafikkomlegginger

Torsvikveien er stengt ved riving av hengebruas østre tårn, og er planlagt åpnet igjen i løpet av januar.  

Gang - og sykkelveg langs Sømsveien må stenges en periode ved bygging av søndre fundament for stålbrua på Søm. Det kan bli aktuelt å stenge Sømsveien for biltrafikk også, dette vil vi informere om på prosjektets Facebookside.

Vestgående E18 kan bli lagt om på Varodden-siden for ferdigstillelse av rekkverk.

Det kan også bli aktuelt med redusert fremkommelighet på E18 på nattestid.

Siste del av østre tårn på den gamle hengebrua fjernes. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder