Prosjektet er i avslutningsfasen og i mai vil flere objekter i prosjektet bli fullført. Dessverre har innreiseforbudet i forbindelse med Covid 19 vært en utfordring også i april, og prosjektet er som en følge av dette blitt ytterligere forsinket.

Entreprenøren har nå fått godkjent innreise av kritisk personell og disse vil være operative etter karantene i løpet av uke 19. Allikevel har entreprenøren meldt at ferdigstillelse av prosjektet blir forskjøvet til midten av juni.

I mai ferdigstilles kantstein og asfalt på den nye Varoddbrua og på stålbrua på Varodden. Entreprenør vil også starte montering av rekkverk og legging av membran og kantstein på gang- og sykkelveg brua ned til Søm. De midlertidige fyllingene på Søm og Varodden samt riggområdet er fjernet. Øvrige arealer rundt landkarene på hver side vil ryddes, legges jord på og beplantes.

E18 på Varodden-siden ferdigstilles med midtrabatt og rekkverk før asfaltering utføres. Natursteinsmurer langs Sømsveien er nå ferdig og veien med tilhørende gang- og sykkelveg vil bli opparbeidet og asfaltert under Varoddbrua. Arbeidene med støyskjerming av boliger på Søm antas å bli ferdig i mai.   

Støyende arbeider

Det kan forekomme støy ved frese- og asfaltarbeider på nattestid. Disse vil bli varslet.    

Nattarbeider

Det vil bli noe nattarbeider i forbindelse med trafikkomlegginger og asfaltering.

Trafikkomlegginger

Det kan bli aktuelt å legge om gang- og sykkelvegen langs E18 over til ny Varoddbru, men med en midlertidig løsning på Sømsiden inntil den nye gang- og sykkelveg brua ned til Søm er ferdig.

Sømsveien og tilhørende gang- og sykkelveg kan bli stengt i korte perioder i forbindelse med asfaltering og andre avsluttende arbeider. 

E18 på Varodden, og østgående kollektivfelt over den nye Varoddbrua kan bli tatt i bruk i løpet av mai.

Det vil bli noen netter med redusert fremkommelighet på E18.

I mai starte montering av rekkverk og legging av membran og kantstein på gang- og sykkelveg brua ned til Søm. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder