På den nye Varoddbrua monteres nå resten av rekkverk og miljøskjerm. På Sømssiden skal siste rest av kabler, overvanns- og spillvannsledninger legges. Det pågår også arbeider inne i den nye brua, blant annet montering av plattformer og trapper.

I mars fortsetter arbeidet med å bygge gang- og sykkelbrua på Sømssiden. Det siste bruelementet er nå løftet på plass. Sveisearbeid på denne brua vil pågå i hele mars. Det skal bygges natursteinsmurer i dette området, den lengste av disse vil strekke seg langs Sømsveien mellom gang og sykkelveg og bilveg. Dette vil nødvendigvis medføre noe stengning av Sømsveien i løpet av mars. Vi vil informere mer om det på Facebooksiden til prosjektet når det nærmer seg.

Det skal bygges en skiltportal med tilhørende skilt på den nye Varoddbrua. Dette arbeidet vil pågå om natten for å skape minst mulig ulemper for trafikantene.

Hvis været tillater det vil gang- og sykkelbrua som går over E18 på Varodden få kantstein, membran og asfalt. Det vil også bli arbeidet med midtdeler og rekkverk på E18 på Varodden-siden. Det vil også klargjøres for asfaltering av gang- og sykkelvei på sydsiden av E18 på Varodden-siden.

Siste gjenstående arbeid med støyskjerming av boliger på Søm vil også pågå i mars.

Det nylig innførte innreiseforbudet i forbindelse med Covid 19, kan medføre forsinkelser for prosjektet.

Støyende arbeider

Det er ikke planlagt støyende arbeider utover vanlig arbeidstid i mars.  

Nattarbeider

Det vil bli noe nattarbeider i forbindelse med montering av skilt på den eksisterende skiltportalen i Vigebakken samt bygging av ny skiltportal med tilhørende skilt på ny Varoddbru.

Trafikkomlegginger

Sømsveien vil i perioder bli stengt, dette skyldes bygging av natursteinsmurer. Vi vil forsøke å holde gang - og sykkelvegen åpen så mye som mulig.

Det skal bygges en skiltportal med tilhørende skilt på den nye Varoddbrua. Dette arbeidet vil pågå om natten for å skape minst mulig ulemper for trafikantene. Foto: Statens vegvesen / Anleggsdata AS
Aktuelt for fylke(r): Agder