Ja, det gjør det. Og det er flere grunner til at det er helt nødvendig.

Arbeidet med bygging av ny Varoddbru startet april 2017. Prosjektet har hatt flere store milepeler siden den gang.

De største milepelene var da den nye brua ble støpt sammen til en sammenhengende bru i november 2019, og da trafikken ble satt på brua et halvt år senere, juni 2020. Først på dette tidspunkt var det mulig å flytte østgående trafikk på E18 fra den gamle Varoddbrua (hengebru) og over på ny bru slik at rivingen av den gamle kunne bli satt i gang.

Omtrent 400 meter av den nye bruas lengde ble bygd med 17 meters bredde for deretter å kunne utvides med ytterligere to meter etter at den gamle hengebrua var revet. Det var helt umulig å gjøre dette på et annet vis da det rett og slett ikke var nok plass til å bygge i full bredde på hele den nye brua innenfor den smale plassen vi hadde til rådighet mellom de to gamle bruene.

Først etter at rivingen av den gamle brua var ferdig i november 2020 kunne den nye brua ferdigstilles med støping i full bredde.

 

Flere årsaker til lang byggetid 

Det å bygge ei ny bru på et slikt sted som over Topdalsfjorden i Kristiansand, mellom Søm og Varodden, inneklemt på et meget trangt område mellom to eksisterende bruer og med en svært høy trafikkmengde (50.000 kjøretøy i døgnet) er ingen enkel oppgave.

Dette fører til en byggeprosess og tidsbruk som vi i Statens vegvesen har full forståelse for at det kan være vanskelig å sette seg inn i for folk flest.

Anleggsvirksomhet innenfor et trangt område som rundt Varoddbrua gjør at det er store begrensninger for hvor mye arbeidsressurser som kan settes inn i byggearbeidene samtidig.

Vi bygger over en fjord, med tre fundamenter i sjøen, hvor transport og flyt av byggemateriell er krevende. Disse forholdene står i grell kontrast til andre store vegprosjekter som bygges utenfor tettbygde strøk og i uberørt natur. I slike tilfeller man vil man ha en mye høyere grad av frihet til å få en effektiv anleggsdrift uten å måtte ta hensyn til trafikanter og naboer rundt anlegget slik vi må gjøre i Varoddbru-prosjektet.

I slike vegprosjekter vil man kunne ha mange angrepspunkter langs en ny veglinje hvor byggevirksomheten kan starte og foregå samtidig. Dette åpner for at det kan pøses på med store maskin- og personellressurser for å ferdigstille vegprosjektet veldig raskt. Mange biter i et puslespill settes raskt sammen til en ferdig veg.

I så måte er byggingen av den nye E18 mellom Grimstad og Kristiansand et stjerneeksempel på et vegprosjekt hvor det var mange angrepspunkter som muliggjorde en kort byggetid. Et slikt vegprosjekt er ikke bygging av ny Varoddbru.

 

Tar hensyn til trafikanter og arbeidere

Trafikkavvikling er en viktig årsak til at byggingen av ny den brua er så tidkrevende å gjennomføre.

Hvordan tilrettelegger man for fremkommelighet og samtidig trygg ferdsel for 50.000 kjøretøy i døgnet gjennom et anleggsområde hvor det også stilles strenge krav til en effektiv og sikker gjennomføring med gode adkomster til byggeplass, og ikke minst ivaretakelse av personlig sikkerhet for arbeiderne som jobber tett opp i trafikken på E18?

Dette er sentrale forhold vi i Statens vegvesen har jobbet mye med i våre forberedelser av anleggsarbeidet, og jobber kontinuerlig med etter at entreprenøren startet byggearbeidene.

Alt dette samlet opplever vi som en krevende balansegang, spesielt når det ellers i samfunnet skapes en forventning om at bygging av nye veger kan gjøres i en turbofart uavhengig av hvor vegprosjektet måtte befinne seg i landet. Statens vegvesen vil aldri gå på akkord med sikkerhet verken til trafikanter eller de som jobber på våre anleggsområder.

Nedsetting av fart til 50 km/t er et valg som ble tatt tidlig i Varoddbru-prosjektet. Dette ble gjort for å redusere risikoen for trafikkulykker samt muliggjøre en sikker adkomst for arbeidere og vareleveranser til byggeplassen.

Vi måtte også ta et valg om smale kjørefelt på 1994-brua i en lang periode for å muliggjøre adkomst til anleggsfeltet langs den nye brua samt sikre tilstrekkelig plass for en midlertidig gang- og sykkelveg over Topdalsfjorden.

 

Tar hensyn til naboene

Enda en faktor som bidrar til lang byggetid er at prosjektet gjennomføres i et tettbygd strøk med boligområder tett innpå begge sider av fjorden.

Anleggsarbeider sent på kvelden og natt er en umulig tanke av hensyn til naboer på grunn av støy som slike arbeider medfører. Unntaksvis har det vært jobbet om natta og da kun ved arbeider det ikke har vært mulig å gjennomføre på dagen som følge av høy trafikkmengde på E18. Slike hensyn trenger ikke å bli tatt ved nybygging av større veganlegg langt utenfor tettbebygd strøk hvor arbeidet gjerne kan foregå 24/7.

En annen krevende faktor har vært riving av den gamle hengebrua, med mye båttrafikk sommerstid og viktig infrastruktur på havbunnen. Dette har vært en meget krevende arbeidsoperasjon med mye planlegging for å redusere risiko og for å lykkes med demontering av brua uten skader på omgivelsene. Rivearbeidet måtte vi finne en god løsning på sammen med entreprenør da det dessverre ikke fantes erfaring fra tilsvarende rivearbeider som vi kunne nyttiggjøre oss av. Nedsprengning av den gamle hengebrua i en stor smell kunne ha vært en nærliggende tanke, men dessverre en umulighet av hensyn til omgivelsene på dette stedet.

Vi måtte fjerne asfaltdekket, stålkonstruksjonen, de store vaierne brua hang på i nevnte rekkefølge, og til slutt kappe og løfte ned tårnene ved hjelp av Nordens største kranskip «Uglen» fra Grimstad. Dette var en tidkrevende operasjon med bortimot et halvt års varighet.

 

Ikke planlagte forsinkelser

Vi har vært åpne på at det underveis har vært utfordringer som har ført til forsinkelse i prosjektgjennomføringen. Dette være seg en ikke planlagt økning av mengde armering i brukonstruksjonen, og ellers utfordringer som har oppstått under rivingen av den gamle hengebrua.

I tillegg har vi fått en pandemi som har skapt forsinkelser for vår entreprenør som i stor grad har brukt utenlandske arbeidere til bygging av den nye brua, stikkord her er karanteneperiode og nå sist stengte landegrenser. Dette er selvsagt beklagelig, men forhold som dette ligger utenfor vår kontroll og er noe som bidrar til økt byggetid i prosjektet.

Totalt ligger det nå an til fire års byggetid for E18 Varoddbru- prosjektet.

 

Fakta om ny Varoddbru

  • Nye Varoddbrua er 654 meter lang og 19 meter bred.
  • Fundamentert med tre søyler i sjø med største dybde 16 meter under havoverflaten.
  • Det lengste bruspennet midt i fjorden er 260 meter langt.
  • Brua er en såkalt fritt-frembygd bru som vurderes å være en meget teknisk krevende brutype å bygge.
  • To stålbruer for gang- og sykkelvegtrafikken og utvidelse av gammel E18 for å gjøre plass til nye kollektivfelt i begge kjøreretninger og omlagte lokalveger.
  • 1200 meter sykkelekspressveg og 14 mur-konstruksjoner av varierende dimensjon.
  • Rivingen av den gamle hengebrua fra 1956.
  • Lokale støyskjermingstiltak av et 80-talls boligeiendommer

Dronefoto viser godt hvor trangt området er der den nya brua må bygges.

For å rive ned den gamle Varoddbrua måtte vi først fjerne asfaltdekket, stålkonstruksjonen, de store vaierne brua hang på i nevnte rekkefølge, og til slutt kappe og løfte ned tårnene ved hjelp av Nordens største kranskip «Uglen» fra Grimstad. Dette var en tidkrevende operasjon med bortimot et halvt års varighet.

Dronefoto viser godt hvor trangt området er der den nya brua må bygges. "94-brua" øverst, den nye brua i midten og den gamle hengebrua, som senere ble fjernet, nederst. 50.000 kjøretøy i døgnet tett opp mot anleggsområdet. Foto: Statens vegvesen / Anleggsdata AS
Aktuelt for fylke(r): Agder