Statusrapporten fra utredningsprosjektet ferjefri E39 ble sendt Samferdselsdepartementet tidlig i januar. Nå er også delrapportene klare.

Delrapportene bygger opp under konklusjonen om innkorting i reisetid, noe som kan gi trafikantene reduserte kjørekostnader på 4-6 milliarder kroner i året. Ferjefri E39-prosjektet er delt inn i fire delprosjekter: Samfunn, fjordkryssing, energi og gjennomføringsstrategier og kontraktstyper.

Del 1: Samfunn

Ferjefri E39 vil spare brukere både for tid og penger, men den store samfunnsøkonomiske gevinsten kommer i tillegg. Langs hele kysten kan en ferjefri E39 skape større bo- og arbeidsmarkeder, og forsterke klynger av bedrifter som utfordrer og utfyller hverandre. Dette kan gi dramatiske effekter på verdiskapingen både lokalt og nasjonalt. Denne delrapporten handler ikke bare om Ferjefri E39, men er også starten på et arbeid med å tilføre nye og svært viktige element for verdsetting av større infrastrukturprosjekter. Noen sentrale faktorer som typisk er holdt helt utenfor regnestykket fordi de er vanskelig å tallfeste, blir synliggjort her.

Del 2: Fjordkryssing
Det er teknisk mulig å krysse alle de gjenværende fjordene langs E39 med fast bruforbindelse. Nøkkelen til å krysse de virkelig brede og dype fjordene ligger i å sprenge grensene for den bruteknologien vi har i dag, samtidig som vi tar i bruk og videreutvikler teknologi og erfaring fra offshorevirksomheten i Nordsjøen. Gjennom utredningsarbeidet har prosjektet kommet fram til en rekke alternative løsninger for faste forbindelser basert på hovedprinsippene for hengebruer, flytebruer, rørbruer eller varianter og kombinasjoner av disse.

Del 3: Energi

Det ser også ut til at det er stort potensiale for å produsere kraft fra strøm og bølger i tilknytning til bruene. I rapporten peker prosjektet på at dette er interessant å undersøke nærmere av hensyn til klimaregnskapet for vegsektoren.   

Del 4: Gjennomføringsstrategier og kontraktstyper

Delrapporten Gjennomføringsstrategier konkluderer med at utbyggingen av en ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim kan bli gjort på 20 år dersom den blir gjennomført samlet. Imidlertid må det til forenklinger i planleggingssystem, tidspunkt for ekstern kvalitetssikring og i måten entreprenør skal kontraheres.   

Endelig rapport for hele prosjektet er ventet å foreligge i løpet av 2013.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

Prosjektleder Olav Ellevset, tlf. 952 19 459

Delprosjekt Samfunn:                             Sindre Olav Blindheim, tlf. 957 43 311
Delprosjekt Fjordkryssinger:                   Lidvard Skorpa, tlf. 992 27 111
Delprosjekt Energi:                                 Mohammed Hoseini, tlf. 977 26 852
Delprosjekt Gjennomføringsstrategier:   Jan Eirik Henning, tlf. 958 41 228

 

Delrapportene er lagt ut på prosjektets hjemmeside:
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/ferjefriE39

Last ned:
Hovedrapport
Delrapport Samfunn
Delrapport Fjordkryssinger
Delrapport Energi
Delrapport Gjennomføringsstrategier og kontraktstyper