Stort potensial for å produsere fornybar energi

Studiene har vist en rekke interessante muligheter. Det foreligger sterke indikasjoner på at det er stort potensial for å produsere fornybar energi i tilknytning til vegkonstruksjoner og anlegg. Fornybar strømproduksjon vil bidra til å redusere klimaspor fra bygging og drift av slik infrastruktur, og i enkelte tilfeller kan den bidra til finansiering til byggeprosjektet. Norge har både naturgitte forutsetninger og tilgang til fagkompetanse som gjør det mulig å være en ledende aktør innen området.

Det foreligger i dag flere FoU-prosjekter og aktiviteter innenfor energi, miljø og klima knyttet til delprosjektet, eksempelvis materialtyper, metoder, holdbarhet, langsiktige miljø- og utslippsegenskaper. I tillegg pågår det flere aktiviteter i Statens vegvesen som skal bidra til å oppnå et lavutslippssamfunn.

Overføring av kunnskap og kompetanse til andre vegprosjekter

Prosjektet skal sørge for at E39 blir en mer bærekraftig, klimanøytral og fremtidsrettet korridor. Dette skal bidra til å nå nasjonale klimamål, og korridoren vil bli benyttet som en demonstrasjonsarena for å skape bedre forutsetninger for implementering og disseminering av FoU-resultater.Dette skal også gi mulighet for overføring av kunnskap og kompetanse til andre vegprosjekter via større samhandling med Transportavdelingen og Vegavdelingen i Vegdirektoratet. 

Prosjektet dekker fokusområde innenfor følgende tema:

 • Redusere veganleggets totale energibehov via:
  • Energihøsting for eget bruk eller levering til el-nettet
  • Innovative tiltak for energieffektivisering
 • Redusere klimautslipp fra veginfrastruktur
  • Innovative materiale for å redusere materialbruk
  • Innovative konstruksjoner for å forlenge levetiden
  • Redusere materialbruk og materialtransport (Mindre materialtransport og økt materialgjenbruk)
  • Redusere utslipp ved drift og vedlikehold 
 • Redusere klimautslipp fra vegtrafikk
  • Redusere utslipp fra trafikk via bedre vegutforming
  • Elektrifisering av veginfrastruktur
  • Tilpasse korridoren for fossilfri vegtrafikk (tilpasning til nullutslippssamfunn)
 • Bidrag til miljø- og klimanøytral veginfrastruktur
  • ITS-løsninger (Intelligente transportsystemer) for fremtidens kjøretøy
  • Forberede infrastrukturen for lavutslipp kjøretøy
  • Bidra til miljøvennligere veger
  • Utvikling av bedre verktøy for livssyklusanalyse til E39

Forskning

Ferjefri E39 åpner for unik forskning og etablering av sterke fagmiljøer. Om lag 50 doktorgrader eller post doc-prosjekter er nå i gang.