Risikostyring – systematisk identifikasjon og håndtering av risiko

Tradisjonelt har Vegvesenet benyttet en usikkerhetsstyringsprosess der målet i hovedsak har vært å ha kontroll på kostnadene i et prosjekt. Siden Ferjefri E39 er et kostnadsmessig og teknologisk svært krevende prosjekt, etablerer vi en omfattende risikostyringsprosess der vi systematisk identifiserer risiko som kan påvirke prosjektmålene:

  • kostnad
  • fremdrift
  • HMS (helse, miljø og sikkerhet)
  • fremkommelighet/ tilgjengelighet

Risikostyringsprosessen, som er kontinuerlig og iterativ, har til hensikt å øke sannsynligheten for et vellykket prosjekt ved å:

  • Analysere risiko – hvilke farer/ trusler har vi, hva er årsakene til disse, og hva er konsekvensene?
  • Evaluere risiko – kan vi leve med risikonivået eller må det reduseres, hvordan kan dette gjøres?
  • Håndtere risikoer – gjennomføre tiltak som reduserer risikoene.

Risiko kan defineres som usikkerhet knyttet til forekomst og konsekvenser av uønskede hendelser, der vi kan kvantifisere usikkerhetene ved hjelp av sannsynligheter. 

 Usikkerhet oppstår som oftest på grunn av manglende kunnskap, såkalt epistemisk usikkerhet, men også på grunn av tilfeldige forhold (naturlig variasjon), såkalt aleatorisk usikkerhet. Mye av arbeidet som gjennomføres har til hensikt å redusere denne usikkerheten, blant annet ved å kartlegge grunnforhold, kartlegge miljøfaktorer som vind, strøm og bølger.

Teknologikvalifisering reduserer usikkerhet

En av risikofaktorene i prosjektet er knyttet til utvikling av nye teknologiske løsninger. Dette medfører usikkerhet knyttet til blant annet hvor mye en brukonstruksjon vil koste, når den kan ferdigstilles, hvilke krav vi skal stille til den og hvorvidt den vil tilfredsstille disse. For å redusere usikkerhetene har vi iverksett et arbeid med såkalt «teknologikvalifisering» av konseptene som utvikles for de enkelte fjordkrysninger. Dette er en systematisk prosess for å øke sannsynligheten for at et brukonsept vil tilfredsstille nødvendige krav under gitte grensebetingelser og med en akseptabel grad av tillit, før konstruksjonen bygges. Slike prosesser er tidligere primært brukt på teknologi som skal benyttes offshore i oljeindustrien og blir derfor videreutviklet for å møte Vegvesenets behov.

Forskning

Ferjefri E39 åpner for unik forskning og etablering av sterke fagmiljøer. Om lag 50 doktorgrader eller post doc-prosjekter er nå i gang.

Kontakt 

Statens vegvesen, Region vest, koordinerer arbeidet med delprosjekt Risikostyring og teknologikvalifisering.

Leder av delprosjektet er Inger Lise Johansen.