Delprosjekt Samfunn har som oppgave å utvikle en metodikk som i større grad ivaretar dette behovet.

Samfunnsnytten legitimerer

I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) som ble lagt fram i februar 2016, er samfunnsøkonomisk lønnsomhet et sentralt kriterium i rangering av prosjekter, og transportetatene presenterer en prosjektportefølje ut fra beregnet netto nytte. Det er de samfunnsmessige effektene av infrastrukturtiltak som i stor grad legitimerer den store kostnaden de ofte representerer. Dagens metode for samfunnsøkonomisk analyse mangler metodisk grunnlag for å tallfeste økonomiske effekter av regional karakter og sosiale effekter for samfunnsstrukturen. Kost- og nytteanalysen i dagens metode tar kun hensyn til trafikant og transportbrukernytte, operatørnytte, budsjettvirkninger for det offentlige samt ulykker, støy, luftforurensning, restverdi og skattekostnad.

Ferjefri og utbedret E39 vil gi så store endringer i tidsbruk, avstander og forutsigbarhet at også potensialet for store endringer i samfunnet er sannsynlig. Dette knytter seg både til bo- og arbeidsmarkedseffekter, samfunnsstruktur (for eksempel helse, utdanning transport- og flyterminaler, offentlig forvaltning, politikk, servicetilbud og handel), endringer i transportmønster og effekter for næringsliv og verdiskaping. Disse virkningene kaller vi mernytte eller netto ringvirkninger. Beregninger i regi av delprosjekt Samfunn viser at nytten ikke bare vil komme dem som bor nær prosjektet til gode, men også hele landet.

Utredningsoppdrag i regi av prosjektet Ferjefri E39

Delprosjekt Samfunn startet arbeidet med metodeutvikling i 2012 og arbeidet pågår fremdeles. Målet er å utvikle en metodikk som gjør det mulig å tallfeste netto ringvirkninger av store infrastrukturprosjekter, slik at også disse virkningene kan inkluderes i den samfunnsøkonomiske analysen. Det er produsert en rekke utredninger og rapporter i regi av delprosjekt Samfunn. Dokumentene finner du under «Temarapporter».

Siden utredningsarbeidet startet i 2012, er det lagt ned en betydelig mengde ressurser for å videreutvikle og synliggjøre ulike beregningsmåter for mernytte. Det er metodisk krevende å forutse omfanget og tidsforløpet til de potensielle virkningene. For å fremme metodeutvikling innenfor fagområdet mernytte, har delprosjekt Samfunn lagt vekt på å utvikle arbeidet i flere ulike retninger.

Utredningsarbeidet viser store variasjoner i nytteverdi. Dette skyldes i stor grad ulike forutsetninger og ulik tilnærmingsmåte. Det er likevel bred enighet i fagmiljøene om det underliggende grunnlaget for netto ringvirkninger, og at disse virkningene er mulig å verdsette. Neste steg i utredningsarbeidet til delprosjekt Samfunn er å skaffe til veie data for norske forhold og gjennomføre mikroøkonometriske analyser (kombinasjon av økonomi og statistikk som anvendes ved analyse av økonomiske forhold for store grupper av individer).

I 2018 har håndbok V721- Konsekvensanalyser blitt revidert, kapittel 9.1 handler om beregning av netto ringvirkninger. Her kan du lese mer om arbeidet med å beregne mernytte.

Forskning

Ferjefri E39 åpner for unik forskning og etablering av sterke fagmiljøer. Om lag 50 doktorgrader eller post doc-prosjekter er nå i gang.

Kontakt

Statens vegvesen, Region midt, koordinerer arbeidet med delprosjekt Samfunn

Leder av delprosjektet er Cathrine Helle-Tautra