Deng har forsket på hvordan to nedsenkede rørbruer i tilknytning til hverandre reagerer på strømninger i havet, spesielt på såkalte vortex-induced-vibrations. Han har dermed bidratt med ny kunnskap på et nytt område som ingen har forsket på før, siden  tidligere forskning om rørbruer har konsentrert seg hovedsakelig om én enkelt nedsenket rørbru. 

avhandlingen til Deng  kan man lese om forsøkene han har utført, og de matematiske beregningsmodellene han har benyttet. 

Meget nyttig kunnskap for Statens vegvesen 

– Funnene viser hvilke ytre krefter fra havet vi kan forvente på en nedsenket rørbru med to parallelle rør. Dette er helt essensiell kunnskap for Statens vegvesen når vi skal dimensjonere en rørbru, sier Mathias Egeland Eidem i Statens vegvesen.

Han forteller at frem til nå har man vært nødt til å bruke data for påvirkningen av havstrøm på et enkeltrør som for eksempel en rørledning til olje eller gass. Dette eksempelet er godt dokumentert, ikke minst gjennom arbeidet med Ormen Lange-rørledningen i Nordsjøen. Det er også tidligere blitt sett på påvirkningen av to parallelle rør som er ikke er koblet sammen, som to rørledninger som ligger ved siden av hverandre uten å henge sammen.

– Den store nyskapningen knyttet til denne forskningen ligger i at den tar for seg påvirkningen på to parallelle rør som er koblet sammen, eller med andre ord, en rørbru med to løp. Dette er et mye mer komplekst og krevende problem, og vi er svært godt fornøyde med avhandlingen som Deng har levert, sier Eidem.

Deng påpeker (på side 65) behovet for mer forskning knyttet til hvordan strømningene vil virke inn på de nedsenkede rørbruene.

Shi Deng har oppnådd doktorgrad ved NTNU med avhandlingen:

Experimental and numerical study of hydrodynamic responses of a twin-tube submerged floating tunnel considering vortex-induced vibration

 

Shi Deng (Foto: Torgeir Moan/NTNU)Shi Deng (Foto: Torgeir Moan/NTNU)

 

 

 

 

 

Illustrasjoner av laboratorieforsøkene Shi Deng har gjennomført

Illustrasjon av testmodellen. Illustrasjon av testmodellen.

 

Foto og illustrasjon av modellen under testing i MC-lab (marine cybernetics lab). Foto og illustrasjon av modellen under testing i MC-lab (marine cybernetics lab).