Statens vegvesen ved Ferjefri E39-prosjektet arrangerer i mars en konferanse om beregning av netto ringvirkninger, ofte kalt «mernytte», i samferdselsprosjekter. Temaet har i de senere år vakt stor interesse både hos beslutningstakere og transportetater.

Tradisjonelle transportøkonomiske beregninger fanger ikke alltid opp de totale samfunnsøkonomiske virkningene av samferdselsprosjekter, og vi har ikke metodikk per dags dato som ivaretar alle de samfunnsøkonomiske effekter av så store og kompliserte prosjekt som en ferjefri og utbedret E39.

Vi er likevel kommet et godt stykke på vei i å utvikle metodikk som peker på hvilke mekanismer en slik utbygging setter i gang i samfunnet, inkludert antydninger om hvilke spenn nytten av dette kan ligge innenfor. I tett samarbeid med Statens vegvesen har flere forsknings- og konsulentmiljøer de siste årene arbeidet med dette temaet ved bruk av ulike metodiske tilnærminger.

Hovedmålsettingen med konferansen er å gjennomgå de metodene som har vært brukt hittil, og resultatene disse har gitt. Vi har invitert aktuelle fagmiljøer til å presentere sine metoder, og det er lagt opp til at vi skal diskutere metodene underveis. Vi vil også starte arbeidet med å etablere en felles forståelse for metode og veien videre for beregning av mernytte. 

To-delt program

Konferansen er delt i to deler. Dag 1 er åpen for alle interesserte. Da blir de ulike metodene vil bli presentert.

Dag 2 er en workshop for spesielt inviterte. Der har vi et mål om å begynne prosessen med å enes om et felles grunnlag og forståelse av metodikk for hvordan mernytte skal beregnes, som det norske fagmiljøet kan samle seg om.

Konferansen er fulltegnet. 

Spørsmål

Har du spørsmål om konferansen, kontakt Kjersti Kvalheim Dunham, prosjektleder Ferjefri E39, mobil 901 44 450, e-post kjersti.kvalheim.dunham@vegvesen.no

eller

Kjetil Strand, leder for delprosjekt Samfunn i Ferjefri E39, mobil 950 86 778, e-post kjetil.strand@vegvesen.no


Velkommen til Radisson Blu Airport Gardermoen 7. og 8. mars!

Møteleder er prosjektleder Oskar Kleven (NTP transportanalyser og samfunnsøkonomi)

Program7. mars 2016Innledere
09:30VelkommenProsjektleder Kjersti K. Dunham (Statens vegvesen)
 Hensikten med seminaretAvd. direktør Kjetil Strand (Statens vegvesen)
 Etatenes forslag til NTP - hva skjer nå?Regionvegsjef Helge Eidsnes (Statens vegvesen)
10:20-10:35Pause 
 NoU 2012:16 - Samfunnsøkonomiske analyserProfessor Emeritus Kåre P. Hagen (NHH)
 Samferdselsinvesteringer og produktivitet: Tekningen bak metodikk og estimater fra SNF om størrelsen på netto ringvirkningerForskningsdirektør Per Heum (SNF)
11:25-12:25Lunsj 
 Verdiskapingseffekter av infrastrukturProfessor Torger Reve (BI)
 Forsøk på estimering av agglomerasjonseffekter fra samferdselsinvesteringerForsker Eivind Tveter (MøreForskning, Molde)
 Netto ringvirkninger og likevekstmodellerForsker Wiljar Hansen (TØI)
13:40-14:00Pause 
 Netto ringvirkninger av samferdselsprosjekter - økt integrasjon av markederØkonom Nina Kristine Fossen (Oslo Economics) og førsteamanuensis Tom Reiel-Heggedal (BI)
 Produktivitetseffekter av agglomerasjonSeniorøkonom Jens Fredrik Skogstrøm (Menon)
14:50-15:10Pause 
 Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekterSeniorforsker Annegrete Buvoll (Vista analyse)
 Ringvirkninger av NTP-prosjekter: Hvor er effektene størst?Avdelingsleder Bernt Sverre Medhammer (Cowi)
 Noen metodiske tanker om "mernytte-beregninger"Professor Kjell Gunnar Salvanes (NHH)
 Noen kommentararForsker II Harald Minken (TØI)
16:45-17:00Oppsummering og informasjon om dag 2Professor james Odeck (Statens vegvesen/NTNU)