Det skal byggjast ny gang- og sykkelveg frå lengst oppe i Liavegen ned til Skjæret/Halbrendslia. I tiltaket inngår bygging av undergang under E39. Dette er ein viktig skuleveg til Halbrend skule, og gang- og sykkelvegen vil erstatte dagens plankryssing med lysregulering.

Prosjektet er førebels kostnadsrekna til 20 mill. kr. (2017), og bygginga vil truleg starte vinteren 2018/2019.