Det skal byggjast ein separat gang- og sykkeltunnel parallelt med Klettentunnelen på austsida av rv. 5. Denne vil erstatte den smale gang- og sykkelvegen i dagens tunnel, og gi betre tilhøve for gåande og syklande frå Hornnes og Bergum inn til sentrum. Tiltaket er førebels kostnadsrekna til 56 mill. kr. (2012).

Bygging av tiltaket vil truleg starte i 2018.